WHC Department

WHC Department

ท่านมีความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูลและการแจ้งระยะเวลารอคอยหรือไม่ Are you satisfied with the satffs' information and the waiting time?
พนักงานแจ้งหรือไม่ว่ารออะไรและไปห้องไหนต่อหลังทำอัลตราซาวน์เสร็จ