ward6b

ward6b

ท่านมีความพึงพอใจการได้รับข้อมูลการ รับใหม่ผุ้ป่วย Ward หรือไม่ Are you satisfied with the new patient information
พยาบาลได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการเจาะเลือดให้ท่านได้ทราบ (The nurse explained in detail the reason for the blood draw)
พยาบาลได้อธิบายขั้นตอนการเจาะเลือดให้ท่านได้รับทราบ (The nurse explained the procedure for blood collection to you )
ท่านพึงพอใจในการเจาะเลือดครั้งนี้ (You are satisfied with the blood draw of the nurse one )