Ward5B​

Ward5B​

ท่านมีความพึงพอใจการได้รับข้อมูลการ รับใหม่ผุ้ป่วย Ward หรือไม่ Are you satisfied with the new patient information
ท่านพึงพอใจพยาบาลในการอธิบายเรื่องน้ำคาวปลาหรือไม่