Chứng nhận của JCI

 Chứng nhận về tiêu chuẩn bệnh viện của Thailand

 Giải thưởng AustCham – Giải thưởng của Úc về dịch vụ tốt nhất

 Giải thưởng dịch vụ và chuyên môn tốt nhất của Canada