มะเร็งปากมดลูก

.

มะเร็งปากมดลูก(Cervical cancer)

…..มะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในสตรีไทย อัตราการเสียชีวิตสูงถึง 10 รายต่อวัน ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วมะเร็งปากมดลูกสามารถป้องกันได้ สามารถตรวจวินิจฉัยความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก และสามารถรักษาให้หายขาดได้ก่อนเป็นมะเร็งระยะลุกลาม

….สาเหตุการเกิดมะเร็งปากมดลูก มีข้อบ่งชี้ชัดเจนว่า เกิดจากเชื้อไวรัสเอชพีวี เป็นตัวการสำคัญ ทำให้เซลล์ปากมดลูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ผิดปกติ

.

จะตรวจได้อย่างไรว่าไม่เป็นมะเร็งปากมดลูก

…..วิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่ยอมรับกันในระดับสากลมี 2 วิธีคือ การตรวจแป็ปและการตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี

.

การตรวจแป็ป

…..คือการตรวจความผิดปกติของเซลล์ บริเวณปากมดลูกโดยการเก็บเซลล์จากบริเวณปากมดลูก ดูความผิดปกติของเซลล์บนสไลด์ด้วยกล้องจุลทรรศน์มี 2 วิธี คือ

 • วิธีการตรวจแป็ปแบบดั้งเดิม(Conventional Pap Smear)

…..วิธีการตรวจแป็ปแบบดั้งเดิม โดยแพทย์จะเก็บเซลล์บริเวณปากมดลูก ด้วยไม้พาย จากนั้นป้ายลงบนสไลด์แก้ว นำส่งห้องปฏิบัติการเพื่อย้อมสีและตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์

ปัญหาของการตรวจคืออะไร ? เซลล์เพียง 20% บนไม้พายเท่านั้นที่ถูกป้ายลงบนสไลด์ ลักษณะของสไลด์ อาจมีมูกเลือดปะปนอยู่ทั่วไป การรักษาสภาพเซลล์ไม่ได้ทำทันทีทำให้เซลล์อาจมีรูปร่างเปลี่ยนไป ลักษณะการเรียงตัวของเซลล์ อาจมีการเรียงตัวซ้อนทับกัน ขึ้นกับลักษณะการป้ายของแต่ละตำแหน่ง การซ้อนทับและมีมูกเลือดนี้ อาจทำให้บดบังเซลล์ผิดปกติได้ ทำให้อ่านผลยาก โอกาสผิดพลาดสูง

 • วิธีตินเพร็พ (ThinPrep Pap Test)

…..ตินเพร็พ แป็ป เทสต์ เป็นวิธีเดียว ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา ให้สามารถใช้แทนการตรวจแบบเดิมได้และมีประสิทธิภาพมากกว่าโดยแพทย์เก็บเซลล์ บริเวณปากมดลูกด้วยอุปกรณ์เฉพาะ แล้วใส่ลงในขวดน้ำยาตินเพร็พ นำส่งห้องปฏิบัติการ เพื่อเตรียมสไลด์ด้วย ลักษณะสไลด์เป็นรูปแบบเดียวกัน เซลล์เรียงตัวสม่ำเสมอ เซลล์เรียงตัวแบบบางไม่ซ้อนทับกัน มองเห็นเซลล์ผิดปกติได้ง่าย ไม่มีมูกเลือดบดบังมีข้อมูลการศึกษาวิจัยพบว่า การตรวจหาเซลล์มะเร็งโดยวิธีตินเพร็พ ให้ผลดีกว่าการตรวจแบบดั้งเดิมดังนี้

 • .เพิ่มความไวในการวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกระยะก่อนลุกลาม
 • คุณภาพสไลด์ที่ใช้ในการตรวจดีขึ้น
 • สามารถยืดระยะเวลาการตรวจหาเซลล์มะเร็งจากปากมดลูกจากทุกๆ 1 ปี เป็นปีเว้นปี

.

การตรวจหาเชื้อเอชพีวี

…..เป็นการตรวจทางชีวโมเลกุลเพื่อตรวจหาอีเอ็นเอของไวรัสเอชพีวี ซึ่งเป็นสาเหติของมะเร็งปากมดลูกโดยตรงสามารถตรวจต่อจากน้ำยา ตินเพร็พ โดยวิธีการตรวจนี้จะได้ผลดียิ่งขึ้นเมื่อตรวจร่วมกับการตรวจแป็ป

.

ใครบ้างที่ควรตรวจภายใน และมะเร็งปากมดลูก

 • ผู้หญิงที่ควรได้รับการตรวจครั้งแรกคือประมาณ 3 ปี หลังมีเพศใมพันธ์ ครั้งแรก
 • ผู้หญิงทั่วไปที่มีเพศสัมพันธ์
 • ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน
 • ผู้หญิงที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ ควรเริ่มตรวจเมื่ออายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ผู้หญิงที่เว้นว่างจากการตรวจมาระยะหนึ่งแล้ว
 • ผู้หญิงมีอาการตกขาวผิดปกติ หรือมีเลือดออกผิดปกติ

มะเร็งปากมดลูกสามารถป้องกันและรักษาให้หายขอดได้ หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ดังนั้นการเข้ารับการตรวจภาพในและมะเร็งปากมดลูก อย่างสม่ำเสมอ และเลือกตรวจด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพจะทำให้คุณมั่นใจและปลอดภัยจากมะเร็ง ปากมดลูก

.

นัดหมายแพทย์และสอบถาม:

สอบถามรายละเอียดหรือ ศูนย์สุขภาพสตรี (สูตินรีเวชกรรม) โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
โทร. 0-2022-0700   E-mail : info@bnh.co.th

ทำนัดหมายสำหรับตรวจมะเร็งปากมดลูก