“The Incredible Power of Cell Therapy for pain-free movement”

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562  ที่ผ่านมา โรงพยาบาลบีเอ็นเอชจัดสัมมนา “The Incredible Power of Cell Therapy for pain-free movement” ภายใต้การร่วมมือกับ Avenue Cell Clinic สถาบันชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อมด้วยเซลล์บำบัด  ผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศญี่ปุ่น โดย นพ.นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบีเอ็นเอช กล่าวเปิดงาน

งานถูกจัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มทางเลือกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และสถาบันที่มีมาตรฐานทั้งด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษาภายในงาน ได้รับเกียรติจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cell Therapy จาก Avenue Cell Clinic มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลอาการเข่าเสื่อมด้วยเซลล์บำบัด โดยเปิดโอกาสให้ซักถามและปรึกษากับแพทย์ได้โดยตรง ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นจำนวนมาก นับเป็นแนวทางใหม่ของการฟื้นฟูโรคเข่าเสื่อมได้โดยไม่ตัองผ่าตัด