ห้องพักบีเอ็นเอช

ห้องรีเจนท์

ห้องพักรีเจนท์ อาหารไทย อาหารยุโรป
ค่าห้องพัก / วัน (บาท) 4,500
ค่าพยาบาล / วัน (บาท) 2,200
ค่าบริการ / วัน (บาท) 1,200
ค่าอาหาร/ วัน (บาท) 900 1,200
รวม / วัน (บาท) 8,800 9,100

ห้องแอมบาสเดอร์

ห้องพักแอมบาสเดอร์ อาหารไทย  อาหารยุโรป
ค่าห้องพัก / วัน (บาท) 8,500
ค่าพยาบาล / วัน (บาท) 2,800
ค่าบริการ / วัน (บาท) 2,200
ค่าอาหาร / วัน (บาท) 900 1,200
รวม / วัน (บาท) 14,400 14,700

ห้องเพรสซิเดนท์

ห้องพักเพรซิเดนท์ อาหารไทย อาหารยุโรป
ค่าห้องพัก / วัน (บาท) 16,500
ค่าพยาบาล / วัน (บาท) 3,000
ค่าบริการ / วัน (บาท) 3,000
ค่าอาหาร / วัน (บาท) 900 1,200
รวม / วัน (บาท) 23,400 23,700