แผนกหู คอ จมูก

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

การบริการ

 • ตรวจ หู คอ จมูกทั่วไป
 • ตรวจโพรงจมูกและไซนัส
 • ตรวจโรคภูมิแพ้จมูก
 • ตรวจรักษากล่องเสียง
 • ตรวจรักษาก้อนที่บริเวณคอ ไทรอยด์
 • เวียนศีรษะ-บ้านหมุน
 • ตรวจรักษามะเร็งทางหู คอ จมูก
 • ตรวจรักษาการนอนกรน, หยุดหายใจขณะหลับ
 • ตรวจรักษาความผิดปกติจากอุบัติเหตุบริเวณใบหน้า และลำคอ
 • ตรวจรักษาความผิดปกติทางการได้ยิน

โรงพยาบาลบีเอ็นเอชยังมีบริการด้วยอุปกรณ์พิเศษที่ทันสมัยอีกมากมายอาทิเช่น

 • คลินิกฝึกพูด
 • ตรวจการได้ยิน
 • ตรวจหูชั้นกลาง
 • ตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง
 • ตรวจโดยการส่องกล้อง
 • ตรวจโพรงจมูกโดยการส่องกล้อง
 • ตรวจระบบการทรงตัว
 • ตรวจการนอนหลับ, นอนกรน
 • การรักษานอนกรนโดยการผ่าตัด และไม่ผ่าตัด

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันอาทิตย์ 08.00 – 19.00

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายผู้เชี่ยวชาญที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อที่
โทร : +(662) 686-2700 ต่อ 2748, 2749
อีเมล : info@bnh.co.th

แพทย์ประจำแผนก

คุณ รติญา ว่องวัฒนาสกุล (นักแก้ไขการได้ยิน)

แผนก แผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ หู คอ จมูก
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

Audiologist

ภาษาทีใช้ ไทย, อังกฤษ

นพ. ประสิทธิ์ มหากิจ

แผนก แผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ หู คอ จมูก
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

Voice,Swallowing,Snoring

ภาษาทีใช้ ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น

นพ. ปิ่น ลิ้มมีโชคชัย

แผนก แผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ หู คอ จมูก
ภาษาทีใช้ ไทย, อังกฤษ

นพ. ภาสกร ถาวรนันท์

แผนก แผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ หู คอ จมูก
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

Head & Neck Surgery,Microvascular Surgery,Sleep and Snoring Disorder,Ear Surgery,Allergy

ภาษาทีใช้ ไทย, อังกฤษ

นพ. ภูริปัณย์ อร่ามวัฒนพงศ์

แผนก แผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ หู คอ จมูก
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

Sleep and Snoring Disorder,Ear Surgery,Allergy

ภาษาทีใช้ ไทย, อังกฤษ

รศ. นพ. วินัย แวดวงธรรม

แผนก แผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ หู คอ จมูก
ภาษาทีใช้ ไทย

นพ. สมภพ อินทรประสงค์

แผนก แผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ หู คอ จมูก
ภาษาทีใช้ ไทย, อังกฤษ

นพ. สักกะ ณ ตะกั่วทุ่ง

แผนก แผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ หู คอ จมูก
ภาษาทีใช้ ไทย, อังกฤษ

ศ. (กิตติคุณ) นพ. อำนวย คัจฉวารี

แผนก แผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ หู คอ จมูก
ภาษาทีใช้ ไทย, อังกฤษ

พญ. กิรณา จตุรภัทรานนท์

แผนก แผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ หู คอ จมูก
ภาษาทีใช้ ไทย, อังกฤษ

รศ. พญ. ชนิดา กาญจนลาภ

แผนก แผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ หู คอ จมูก
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

Otoneurology

ภาษาทีใช้ ไทย, อังกฤษ, เยอรมัน

พญ. รานี บรรดาประณีต

แผนก แผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ หู คอ จมูก
ภาษาทีใช้ ไทย

พญ. สิริธร สุชาชัยศรี

แผนก แผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
ภาษาทีใช้ ไทย, อังกฤษ