แผนกหู คอ จมูก

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

การบริการ

 • ตรวจ หู คอ จมูกทั่วไป
 • ตรวจโพรงจมูกและไซนัส
 • ตรวจโรคภูมิแพ้จมูก
 • ตรวจรักษากล่องเสียง
 • ตรวจรักษาก้อนที่บริเวณคอ ไทรอยด์
 • เวียนศีรษะ-บ้านหมุน
 • ตรวจรักษามะเร็งทางหู คอ จมูก
 • ตรวจรักษาการนอนกรน, หยุดหายใจขณะหลับ
 • ตรวจรักษาความผิดปกติจากอุบัติเหตุบริเวณใบหน้า และลำคอ
 • ตรวจรักษาความผิดปกติทางการได้ยิน

โรงพยาบาลบีเอ็นเอชยังมีบริการด้วยอุปกรณ์พิเศษที่ทันสมัยอีกมากมายอาทิเช่น

 • คลินิกฝึกพูด
 • ตรวจการได้ยิน
 • ตรวจหูชั้นกลาง
 • ตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง
 • ตรวจโดยการส่องกล้อง
 • ตรวจโพรงจมูกโดยการส่องกล้อง
 • ตรวจระบบการทรงตัว
 • ตรวจการนอนหลับ, นอนกรน
 • การรักษานอนกรนโดยการผ่าตัด และไม่ผ่าตัด

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันอาทิตย์08.00 – 19.00

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายผู้เชี่ยวชาญที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อที่
โทร : +(662) 686-2700 ต่อ 2748, 2749
อีเมล : info@bnh.co.th

แพทย์ประจำแผนก

คุณ รติญา ว่องวัฒนาสกุล (นักแก้ไขการได้ยิน)

แผนกแผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษหู คอ จมูก
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

Audiologist

ภาษาทีใช้ไทย, อังกฤษ

น.พ. ประสิทธิ์ มหากิจ

แผนกแผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษหู คอ จมูก
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

Voice,Swallowing,Snoring

ภาษาทีใช้ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น

น.พ. ปิ่น ลิ้มมีโชคชัย

แผนกแผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษหู คอ จมูก
ภาษาทีใช้ไทย, อังกฤษ

น.พ. ภาสกร ถาวรนันท์

แผนกแผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษหู คอ จมูก
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

Head & Neck Surgery,Microvascular Surgery,Sleep and Snoring Disorder,Ear Surgery,Allergy

ภาษาทีใช้ไทย, อังกฤษ

น.พ. ภูริปัณย์ อร่ามวัฒนพงศ์

แผนกแผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษหู คอ จมูก
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

Sleep and Snoring Disorder,Ear Surgery,Allergy

ภาษาทีใช้ไทย, อังกฤษ

น.พ. วินัย แวดวงธรรม

แผนกแผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษหู คอ จมูก
ภาษาทีใช้ไทย

น.พ. สมภพ อินทรประสงค์

แผนกแผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษหู คอ จมูก
ภาษาทีใช้ไทย, อังกฤษ

น.พ. สักกะ ณ ตะกั่วทุ่ง

แผนกแผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษหู คอ จมูก
ภาษาทีใช้ไทย, อังกฤษ

น.พ. อำนวย คัจฉวารี

แผนกแผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษหู คอ จมูก
ภาษาทีใช้ไทย, อังกฤษ

พ.ญ. กิรณา จตุรภัทรานนท์

แผนกแผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษหู คอ จมูก
ภาษาทีใช้ไทย, อังกฤษ

พ.ญ. ชนิดา กาญจนลาภ

แผนกแผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษหู คอ จมูก
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

Otoneurology

ภาษาทีใช้ไทย, อังกฤษ, เยอรมัน

พ.ญ. รานี บรรดาประณีต

แผนกแผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษหู คอ จมูก
ภาษาทีใช้ไทย

พญ. สิริธร สุชาชัยศรี

แผนกแผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
ภาษาทีใช้ไทย, อังกฤษ