แผนกหู คอ จมูก

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

การบริการ

 • ตรวจ หู คอ จมูกทั่วไป
 • ตรวจโพรงจมูกและไซนัส
 • ตรวจโรคภูมิแพ้จมูก
 • ตรวจรักษากล่องเสียง
 • ตรวจรักษาก้อนที่บริเวณคอ ไทรอยด์
 • เวียนศีรษะ-บ้านหมุน
 • ตรวจรักษามะเร็งทางหู คอ จมูก
 • ตรวจรักษาการนอนกรน, หยุดหายใจขณะหลับ
 • ตรวจรักษาความผิดปกติจากอุบัติเหตุบริเวณใบหน้า และลำคอ
 • ตรวจรักษาความผิดปกติทางการได้ยิน

โรงพยาบาลบีเอ็นเอชยังมีบริการด้วยอุปกรณ์พิเศษที่ทันสมัยอีกมากมายอาทิเช่น

 • คลินิกฝึกพูด
 • ตรวจการได้ยิน
 • ตรวจหูชั้นกลาง
 • ตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง
 • ตรวจโดยการส่องกล้อง
 • ตรวจโพรงจมูกโดยการส่องกล้อง
 • ตรวจระบบการทรงตัว
 • ตรวจการนอนหลับ, นอนกรน
 • การรักษานอนกรนโดยการผ่าตัด และไม่ผ่าตัด

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันอาทิตย์ 08.00 – 19.00

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายผู้เชี่ยวชาญที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อที่
โทร : +(662) 686-2700 ต่อ 2748, 2749
อีเมล : info@bnh.co.th

แพทย์ประจำแผนก

นพ. กิตติชัย มงคลกุล

แผนก : แผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : โสตนาสิกลาริงซ์วิทยา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- พบ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิกวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่น

วุฒิบัตร:

- แพทย์ศาสตรืบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิกวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

โสต ศอ นาสิก วิทยา

วันออกตรวจ เวลา
ศุกร์ 17:00 – 19:00
อาทิตย์ 16:00 – 19:00

นพ. ธนะรัตน์ อิ่มสุวรณศรี

แผนก : แผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : HEAD & NECK CANCER
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อปี พ.ศ.2548
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา ปี พ.ศ.2553
- Japanese Language Course, Chiba Polytechnic Center, Chiba, Japan.

วุฒิบัตร:

- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา ปี พ.ศ.2553
- อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา 2017

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

โสต ศอ นาสิก วิทยา

วันออกตรวจ เวลา
พุธ 16:30 – 19:00
เสาร์ 08:00 – 19:00

นพ. ประสิทธิ์ มหากิจ

แผนก : แผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : หู คอ จมูก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น

ประวัติการศึกษา:

- M.D., Prince of Songkhla University

วุฒิบัตร:

- Diplomate Thai Board of Otolaryngology
- Research Fellowship in Laryngology, Vanderbilt University, TN

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Voice,Swallowing,Snoring

วันออกตรวจ เวลา
พฤหัสบดี 17:00 – 19:00
เสาร์ 09:30 – 12:00

นพ. ปิ่น ลิ้มมีโชคชัย

แผนก : แผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : หู คอ จมูก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- M.D., Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

- Diplomate Thai Board of Otolaryngology

วันออกตรวจ เวลา
พุธ 16:00 – 18:00

นพ. ภาสกร ถาวรนันท์

แผนก : แผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : หู คอ จมูก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- M.D., Khon Kaen University

วุฒิบัตร:

- Diplomate Thai Board of Otolaryngology

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Head & Neck Surgery,Microvascular Surgery,Sleep and Snoring Disorder,Ear Surgery,Allergy

วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 08:00 – 12:00
ศุกร์ 08:00 – 16:00
อาทิตย์ 09:00 – 16:00

นพ. ภูริปัณย์ อร่ามวัฒนพงศ์

แผนก : แผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : หู คอ จมูก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- M.D., Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

- Diplomate Thai Board of Otolaryngology

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Minimally Invasive ENT Surgery
- Endoscopic Sinus Surgery
- Endoscopic Septoplasty
- Endoscopic Thyroidectomy
- Sialendoscopy
- Sleep Apnea Surgery
- Endoscopic Transoral Surgery
- Endoscopic Ear Surgery
- Endoscopic Laryngeal Surgery

วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 16:00 – 19:00
พฤหัสบดี 16:00 – 19:00
เสาร์ 16:00 – 19:00

รศ. นพ. วินัย แวดวงธรรม

แผนก : แผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : หู คอ จมูก
ภาษาที่ใช้ : ไทย

ประวัติการศึกษา:

- M.D., Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

- M.Sc. Epidemiology, Chulalongkorn University

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 13:00 – 17:00

นพ. อนันต์ กุลทวีทรัพย์

แผนก : แผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : โรคหู และการทรงตัว
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร:

- วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- RESEARCH FELLOW IN OTOLOGY, HARVARD MEDICAL SCHOOL, MASSACHUSETTS, USA

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

- โสต ศอ นาสิก (โรคหู และการทรงตัว)

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 16:00 – 19:00
อาทิตย์ 09:00 – 12:00

ศ. กิตติคุณ นพ. อำนวย คัจฉวารี

แผนก : แผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : หู คอ จมูก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- M.D., Siriraj Hospital, Mahidol University

วุฒิบัตร:

- Diplomate American Board of Otolaryngology

วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 10:00 – 14:00
พฤหัสบดี 10:00 – 14:00

พญ. กิรณา ภัทรธรบุลิน

แผนก : แผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : หู คอ จมูก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- M.D., Chiang Mai University

วุฒิบัตร:

- Diplomate Thai Board of Otolaryngology, Ramathibodi Hospital, Mahidol University

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 09:00 – 16:00
พฤหัสบดี 09:00 – 16:00

รศ. พญ. ชนิดา กาญจนลาภ

แผนก : แผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : หู คอ จมูก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ, เยอรมัน

วุฒิบัตร:

- Diplomate Thai Board of Otolaryngology,F.I.C.S
- Facharztfur Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Otoneurology

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 16:00 – 19:00

พญ. ธิติมา โชคทวีกาญจน์

แผนก : แผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : โสต ศอ นาสิก วิทยา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- โสต ศอ นาสิก วิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วุฒิบัตร:

- วุฒิบัตรสาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

โสต ศอ นาสิก วิทยา

วันออกตรวจ เวลา
ศุกร์ 12:00 – 19:00

พญ. สิริธร สุชาชัยศรี

แผนก : แผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : โรคหู และ การทรงตัว
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- MD., Chiang Mai University (2004)
- Thai Board of Otolaryngology, Chiang Mai University (2009)
- Thai Sub-Board of Facial Plastic and Reconstructive Surgery, Chulalongkorn University (2011)
- อนุสาขาโสตประสาทวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล (2019)

วุฒิบัตร:

- Thai Board of Otolaryngology, Chiang Mai University (2009)
- Thai Sub-Board of Facial Plastic and Reconstructive Surgery, Chulalongkorn University (2011)
- อนุสาขาโสตประสาทวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล (2019)

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 07:30 – 15:00
อังคาร 07:30 – 18:30
พุธ 07:30 – 15:00
ศุกร์ 07:30 – 14:30
อาทิตย์ 08:00 – 15:30

พญ.รานี ศิระวิศิษฏ์พร

แผนก : แผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : หู คอ จมูก
ภาษาที่ใช้ : ไทย

ประวัติการศึกษา:

- แพทย์ประจำบ้าน สาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2547
- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541

วุฒิบัตร:

- วุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, 2547

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 09:00 – 16:00
อังคาร 09:00 – 16:00
พุธ 09:00 – 19:00
พฤหัสบดี 07:30 – 16:30
ศุกร์ 09:00 – 12:00
เสาร์ 09:00 – 12:00

พญ. ภิญทิพ พิชญาพงศ์

แผนก : แผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : โรคไซนัส และ โรคภูมิแพ้
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2549
- แพทย์เฉพาะทาง ด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี 2555

วุฒิบัตร:

- วุฒิบัตรความชำนาญเฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี 2555
- ประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา สาขานาสิกวิทยาและภูมิแพ้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี 2558

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

โสต ศอ นาสิก

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:00 – 16:00
อังคาร 08:00 – 16:00
พุธ 08:00 – 19:00
พฤหัสบดี 08:00 – 16:30
ศุกร์ 08:00 – 16:30

คุณ รติญา ว่องวัฒนาสกุล (นักแก้ไขการได้ยิน)

แผนก : แผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : หู คอ จมูก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- M.Sc., Mahidol University

วุฒิบัตร:

- Communication Disorders – Audiology

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Audiologist

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 09:00 – 17:00
อังคาร 09:00 – 17:00
พุธ 09:00 – 17:00
พฤหัสบดี 09:00 – 17:00
ศุกร์ 09:00 – 17:00

ผศ.นพ. อาชวินทร์ ตันไพจิตร

แผนก : แผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : หู คอ จมูก เด็ก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ

ประวัติการศึกษา:

- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา โสต ศอ นาสิก วิทยา ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร:

- อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา โสต ศอ นาสิก วิทยา

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

- หู คอ จมูก เด็ก

วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 13:30 – 16:30