ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร

The Complete
Digestive Medical Care

Same-Day Solution to match your lifestyle

A good diagnostic is not just noticing your condition, but takes you individual lifestyle into account. BNH’s experienced specialists provide comprehensive treatment options with state-of-the-art equipment and consideration of who you are and how you live. BNH completes results of all digestive investigations within one day and looks beyond your signs and symptoms.

The One-Day Solution

While waiting for the result, minutes can feel like hours and days like weeks. We truly understand this feeling. You want certainty as soon as possible. BNH provides modern equipment and an experienced team to perform every endoscopic procedure well prepared and efficient. You will be receiving your accurate result within only one day.

Your Partner for a Healthy Lifestyle

Adjust your biolog ical clock, the way you live influences your health. Some sleep late, some like spicy dishes and some party hard. Your doctor who specialises in digestive care can become your own health partner applying the treatment tailored to your very own lifestyle.

The Efficient Digital Healthcare

Technology facilitates better and faster diagnostic and treatment. At BNH Digestive Care Center, we provide state-of-the-art technology and reliable medical equipment paired with medical expertise. Your comfort, safety and confidence are our benchmark.

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันอาทิตย์ 08.00 – 17.00

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายผู้เชี่ยวชาญที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อที่
โทร : +(662) 686-2700
อีเมล : info@bnh.co.th

แพทย์ประจำแผนก

พญ. ณัชชา ชีวะเสรีชล

แผนก : ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร
ความชำนาญพิเศษ : โรคทางเดินอาหารและตับ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D. Chulalongkorn University (Second Class Honor)
– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับสอง

วุฒิบัตร:

– Diplomate Thai Board Of Internal Medicine
– Diplomate Thai Board Of Gastroenterology And Hepatology

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– โรคทางเดินอาหารและตับ

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:00 – 20:00
อังคาร 09:00 – 16:00
พุธ 12:00 – 20:00
ศุกร์ 08:00 – 17:00
อาทิตย์ 08:00 – 16:00


นพ. ธีรภัทร์ ออประยูร

แผนก : ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร
ความชำนาญพิเศษ : ส่องกล้องทางเดินอาหาร
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– 2555 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
– 2559 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์
– 2561 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคระบบทางเดินอาหาร

วุฒิบัตร:

– วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์
-วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหาร

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

-โรคทางเดินอาหาร และตับ

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 17:00 – 20:00


นพ. สยาม ไทยอุดม

แผนก : ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร
ความชำนาญพิเศษ : ระบบทางเดินอาหาร
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– Diploma of Thai Subboard of Gastroenterology, Phramongkutklao Hospital, Thailand (2010)
– Diploma of Thai Board of Internal Medicine, Phramongkutklao Hospital, Thailand (2006)
– Faculty of Medicine, Phramongkutklao College of Medicine, Mahidol University, Thailand (2000)

วุฒิบัตร:

– Post-Doctoral scholar certification (Advanced Endoscopy), University of Texas MD Anderson Cancer Center, Texas, U.S.A. (2015-2016)
– Observeship Program (Advanced Endoscopy), Nagoya University Hospital, Japan (2016)

วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 07:00 – 15:00
พุธ 07:00 – 17:00
พฤหัสบดี 07:00 – 17:00
ศุกร์ 07:00 – 17:00
เสาร์ 08:00 – 12:00


นพ. สุเทพ วนิชผล

แผนก : ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร
ความชำนาญพิเศษ : ระบบทางเดินอาหาร
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Faculty of Medicine, Srinakarintaravirot Prasanmit

วุฒิบัตร:

– Diplomate Thai Board of Internal Medicine, Chulalongkorn University
– Diplomate Thai Board of Family Medicine
– Diplomate Thai Board of Gastroenterology, Siriraj Hospital, Mahidol University

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 09:00 – 17:00
อังคาร 09:00 – 17:00
พุธ 09:00 – 17:00
พฤหัสบดี 09:00 – 17:00
ศุกร์ 09:00 – 17:00
อาทิตย์ 08:00 – 15:00


พญ. ปณิดา ปิยะจตุรวัฒน์

แผนก : ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร
ความชำนาญพิเศษ : ระบบทางเดินอาหารและตับ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– MD., Chulalongkorn University (2008)
– THai Board of Internal Medicine, Chulalongkorn University (2014)
– Diplomate Thai Board of Gastroenterology, Chulalongkorn University (2016)

วันออกตรวจ เวลา
ศุกร์ 17:00 – 20:00


พญ. ธันยพร ฉันทโรจน์ศิริ

แผนก : ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร
ความชำนาญพิเศษ : ระบบทางเดินอาหาร
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น


ประวัติการศึกษา:

– Faculty of Medicine, Chulalongkorn University ,Bangkok, first class honor (2000-2006)
– Internship at Srinagarind Hospital, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand (2006-2007)
– Residency in Internal Medicine, Srinagarind Hospital, Khon Kaen University, Khon Kaen (2007-2010)
– Fellowship in Gastroenterology, Siriraj hospital, Mahidol university, Bangkok (2010-2012)
– Advanced endoscopy training at Nagoya University, Nagoya, Japan (2014-2016)
– Advanced endoscopy training in the Pancreatobiliary team at the University of Tokyo and Tokyo Medical University, Tokyo, Japan (2016)

วุฒิบัตร:

– Advanced endoscopy training at Nagoya University, Nagoya, Japan (2014-2016)
– Advanced endoscopy training in the Pancreatobiliary team at the University of Tokyo and Tokyo Medical University, Tokyo, Japan (2016)

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– Endoscopic ultrasound for luminal and pancreatobiliary disease, double balloon enteroscopy, chromoendoscopy, image enhanced endoscopy (magnify endoscopy)

วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 17:00 – 20:00


พญ. ปัญญวีร์ ปิติสุทธิธรรม

แผนก : ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร
ความชำนาญพิเศษ : โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– 2553 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
– 2559 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์
– 2561 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคระบบทางเดินอาหาร

วุฒิบัตร:

– วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์
– วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหาร

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

– โรคทางเดินอาหาร และตับ

วันออกตรวจ เวลา
พุธ 17:00 – 20:00


พญ. ลักษณา โชครุ่งวรานนท์

แผนก : ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร
ความชำนาญพิเศษ : ระบบทางเดินอาหาร
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– MD., Prince of Songkla University

วุฒิบัตร:

– Master Degree of Surgical Science, Hammersmith Hospital, Imperial College School of Medicine, London, UK (1999)
– Diplomate Thai Board of Internal Medicine, BMA Medical College and Vajira- Hospital, BKK (2004)
– Diplomate Thai Board of Family Medicine (2004)
– Diplomate Thai Board of Gastroenterology, Pramongkutklao Hospital (2006)

วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 07:30 – 15:30
อังคาร 07:30 – 15:30
พุธ 07:30 – 15:30
พฤหัสบดี 07:30 – 15:30
เสาร์ 08:00 – 16:00


ศ. พญ. วโรชา มหาชัย

แผนก : ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร
ความชำนาญพิเศษ : ระบบทางเดินอาหาร
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– M.D., Chulalongkorn University

วุฒิบัตร:

– Diplomate American Board of Internal Medicine
– Diplomate American Board of Gastroenterology
– FRCP (Canada), FACG

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง:

Peptic Ulcer, Hepatitis, Colonic Disorders

วันออกตรวจ เวลา
ศุกร์ 09:00 – 13:00


ผศ. พญ. ศิวะพร ไชยนุวัติ

แผนก : ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร
ความชำนาญพิเศษ : ระบบทางเดินอาหาร
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ


ประวัติการศึกษา:

– MD., Siriraj Hospital, Mahidol University

วุฒิบัตร:

– American Board of Internal Medicine
– American Board of Gastroenterology
– Thai Board of Gastroenterology and General Medicine
– Fellowship in Gastroenterology & Hepatology, Yale University, New Haven, Connecticut

วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 11:30 – 13:30