ศูนย์สุขภาพสตรี

Women’s Health Centre

The age of success is customarily surrounded by people, wealth, honor and respect, but it is also a time when body and mind may begin to withdraw from “living life to the fullest”. The clinic will take care of both short and long – term potential problems so as to slow any physical and emotional deterioration and thus reduce the chances of illness by promoting healthy habits that help the patient maintain optimal conditions for this prime season of enjoyable life.

1. Feminine Maturity Clinic (Menopause)

The specialized centre to take care of women with menopause and help them cope with physical and emotional changes. The clinic’s focus combines modern technologies and traditional knowledge to maintain balance from the inside out. The happiness and emotional wellness should eventually shine through to be visible on the out outside.

2. Bone Health Clinic

This specialized hub focuses on the prevention and treatment of bone and joint problems that can be prevented if the patient is properly educated regarding physical and emotional changes which commonly occur to women during the climacteric. The focus is on curing and preventing complication with modern technology and a specialized medical team who provide their best endeavors to avoid potentially severe consequences and any possible major operations that may occur if the patient is not appropriately treated.

3. BNH LUC Centre (Lady Urinary Care)

The specialized centre comprises specialized urologists and uro – gynecologists with modern technology to ensure safe and accurate diagnosis. The clinic will also provide preventative measures that protect the urinary track from developing common irritating problems affecting intimacy either acutely or chronically. The problems are taken care of in utmost privacy and are designed to preserve and/or regain the finest quality of life possible

4. Cancer Care & Preventive Zone

The centre focuses on cancer prevention and detection at its earliest stage. This is to achieve a complete cure at the time of tumor initiation so as to prevent disease spread and its domino consequences. The centre is staffed by cancer prevention experts from various disciplines ie., oncologists and gynecologic oncologists, and is also equipped with modern technology that can detect cancer in its embryonic stages.

Operating Hours

วันจันทร์ – วันอาทิตย์ 08.00 – 20.00

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายผู้เชี่ยวชาญที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อที่
โทร : +(662) 686-2700
อีเมล : info@bnh.co.th

แพทย์ประจำแผนก

รศ. นพ. วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : โรคมะเร็งและเนื้องอกสตรี
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
พฤหัสบดี 17:00 – 19:00

รศ. นพ. วิรัช วิศวสุขมงคล

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
พฤหัสบดี 13:30 – 16:00 (Appointment Only)
เสาร์ 13:30 – 16:00 (Appointment Only)

นพ. วิวรรธน์ ชินพิลาศ

แผนก : ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก, ศูนย์สุขภาพสตรี
ความชำนาญพิเศษ : ภาวะผู้มีบุตรยาก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 09:00 – 12:30
อังคาร 09:00 – 12:30
พุธ 09:00 – 12:30
พฤหัสบดี 09:00 – 12:30
ศุกร์ 09:00 – 12:30
เสาร์ 09:00 – 12:30

พญ. กุลธิดา ฤทธิรังศรีโรจน์

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : Gynecologic Oncology
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 07:00 – 17:00
พุธ 07:00 – 20:00
พฤหัสบดี 07:00 – 17:00
ศุกร์ 07:00 – 20:00

พญ. ชินา โอฬารรัตนพันธ์

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : Gynecologic Oncology
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
พฤหัสบดี 17:00 – 20:00
เสาร์ 17:00 – 20:00
อาทิตย์ 16:00 – 20:00

พญ. ชื่นกมล ชรากร

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : สูตินารีเวชวิทยาทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 09:00 – 16:00
อาทิตย์ 13:00 – 15:00

พญ. ชโลมขวัญ ประยูรเวชช์

แผนก : ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก, ศูนย์สุขภาพสตรี
ความชำนาญพิเศษ : ภาวะผู้มีบุตรยาก, สูตินารีเวชวิทยาทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 09:00 – 13:00
อังคาร 09:00 – 13:00
พุธ 09:00 – 13:00
พฤหัสบดี 09:00 – 13:00
ศุกร์ 09:00 – 13:00
เสาร์ 09:00 – 13:00

พญ. ณัฏฐ์กฤตา โพธิพรธวัฒน์

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : นรีเวช, มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งมดลูก, มะเร็งรังไข่
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
ศุกร์ 17:00 – 20:00
อาทิตย์ 14:00 – 18:00

รศ. นพ. ดำรง ตรีสุโกศล

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : สูตินารีเวชวิทยาทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ, แมนดาริน
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 12:00 – 13:00

ผศ. นพ. ตุลย์ สิทธิสมวงศ์

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : โรคมะเร็งและเนื้องอกสตรี
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
พุธ 16:00 – 17:00

พญ. ธาริณี แม่นชนะ

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : โรคมะเร็งและเนื้องอกสตรี
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 17:00 – 20:00

รศ. นพ. นครินทร์ ศิริทรัพย์

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : โรคมะเร็งและเนื้องอกสตรี
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 17:00 – 19:00

พญ. นฤมล ชรากร

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : สูตินารีเวชวิทยาทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 09:00 – 20:00
พุธ 09:00 – 20:00
ศุกร์ 09:00 – 17:00
เสาร์ 09:00 – 13:00
อาทิตย์ 09:00 – 13:00

ผศ. นพ. นิพนธ์ เขมะเพชร

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : -
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 16:00 – 19:00
ศุกร์ 16:00 – 19:00

ศ. นพ. นิมิต เตชไกรชนะ

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : ภาวะหมดประจำเดือน
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
ศุกร์ 14:00 – 16:00

รศ. นพ. บุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจ

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : สูตินารีเวชวิทยาทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ, แมนดาริน, แต้จิ๋ว
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 16:30 – 19:30
เสาร์ 07:30 – 09:30

นพ. บุญเลิศ เตรียมอมรวุฒิ

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ภาษาที่ใช้
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 09:00 – 17:00
อังคาร 09:00 – 17:00
พุธ 09:00 – 17:00
พฤหัสบดี 09:00 – 17:00
ศุกร์ 09:00 – 17:00
เสาร์ 13:00 – 16:00

พญ. ประเสริฐศรี เซ็นตระกูล

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : ภาวะหมดประจำเดือน
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 09:00 – 16:00
อังคาร 08:30 – 16:00
พุธ 08:30 – 16:00
พฤหัสบดี 08:30 – 16:00
ศุกร์ 08:30 – 16:00

นพ. ปุริม เรือนภู่

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : โรคระบบทางเดินปัสสาวะในสตรี
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 08:00 – 12:00

พญ. ปริชวัน จันทร์ศิริ

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์มารดาและทารก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 17:00 – 20:00
พุธ 17:00 – 20:00

รศ. พญ. มณี รัตนไชยานนท์

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : สูตินารีเวชวิทยาทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 10:30 – 13:00

พญ. ลลิตา กุลมาลา

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์มารดาและทารก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 10:00 – 15:00
อังคาร 15:00 – 20:00
พุธ 07:00 – 20:00
พฤหัสบดี 07:00 – 20:00
ศุกร์ 08:00 – 20:00
อาทิตย์ 07:00 – 16:00

นพ. วรชัย ชื่นชมพูนุท

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : ระบบปัสสาวะสตรี, ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 09:00 – 17:00
อังคาร 09:00 – 17:00
พฤหัสบดี 09:00 – 17:00
ศุกร์ 09:00 – 20:00
เสาร์ 14:00 – 20:00

ศ. นพ. วรพงศ์ ภู่พงศ์

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : -
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 17:00 – 20:00
พุธ 17:00 – 20:00
ศุกร์ 17:00 – 20:00
อาทิตย์ 12:00 – 20:00

นพ. วิบูลย์ กมลพรวิจิตร

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : สูตินารีเวชวิทยาทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:00 – 20:00
อังคาร 08:00 – 16:00
พุธ 08:00 – 15:00
พฤหัสบดี 08:00 – 20:00
เสาร์ 09:00 – 12:00
อาทิตย์ 07:00 – 13:00

พญ. วิภาดา บิณฑวิหค

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี
ความชำนาญพิเศษ : มะเร็งนรีเวช
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:00 – 18:00
อังคาร 07:00 – 17:00
พฤหัสบดี 07:00 – 17:00
ศุกร์ 10:00 – 20:00
อาทิตย์ 07:00 – 12:00

พญ. ศรพิณ อามาตย์ทัศน์

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์มารดาและทารก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 08:00 – 20:00
อังคาร 08:00 – 14:00
พุธ 08:00 – 20:00
พฤหัสบดี 08:00 – 14:00
เสาร์ 07:00 – 15:00

รศ. นพ. สมชาย ธนวัฒนาเจริญ

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์มารดาและทารก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 09:00 – 11:30

ผศ. พญ. สุกัญญา ชัยกิตติศิลป์

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : -
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา

พญ. สุจิตรา พงษ์พัฒนพันธุ์

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : สูตินารีเวชวิทยาทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 07:00 – 15:00
อังคาร 07:00 – 15:00
พุธ 07:00 – 15:00
ศุกร์ 07:00 – 15:00
อาทิตย์ 09:00 – 17:00

รศ. นพ. สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา

รศ. นพ. สุวิทย์ บุณยะเวชชีวิน

แผนก : ศูนย์รักษาระบบปัสสาวะสตรี, ศูนย์สุขภาพสตรี
ความชำนาญพิเศษ : ระบบปัสสาวะสตรี, การผ่าตัดด้วยกล้อง, สูตินารีเวชวิทยาทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
Highlight

- Master degree of Health Science in Reproductive Health, Johns Hopkins University, USA, 1999
- European Diploma in Advanced Gynecologic Endoscopy and Urogynecology, Department of Obstetric and Gynecology,Universite' d' Auvergne-Clermont Ferrand, France, 1999-2000

อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
พุธ 17:00 – 19:30
เสาร์ 14:00 – 16:30

ผศ. นพ. อภิชัย วสุรัตน์

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี
ความชำนาญพิเศษ : สูตินารีเวชวิทยาทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
เสาร์ 13:30 – 15:00

รศ. นพ. อรรณพ ใจสำราญ

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี
ความชำนาญพิเศษ : -
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
จันทร์ 17:00 – 20:00

ศ. นพ. เยื้อน ตันนิรันดร

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์มารดาและทารก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
พฤหัสบดี 17:00 – 20:00
อาทิตย์ 09:00 – 12:00

รศ. นพ. เรืองศักดิ์ เลิศขจรสุข

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี
ความชำนาญพิเศษ : โรคมะเร็งและเนื้องอกสตรี
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจ เวลา
อังคาร 17:00 – 20:00