ศูนย์สุขภาพสตรี

Women’s Health Centre

The age of success is customarily surrounded by people, wealth, honor and respect, but it is also a time when body and mind may begin to withdraw from “living life to the fullest”. The clinic will take care of both short and long – term potential problems so as to slow any physical and emotional deterioration and thus reduce the chances of illness by promoting healthy habits that help the patient maintain optimal conditions for this prime season of enjoyable life.

1. Feminine Maturity Clinic (Menopause)

The specialized centre to take care of women with menopause and help them cope with physical and emotional changes. The clinic’s focus combines modern technologies and traditional knowledge to maintain balance from the inside out. The happiness and emotional wellness should eventually shine through to be visible on the out outside.

2. Bone Health Clinic

This specialized hub focuses on the prevention and treatment of bone and joint problems that can be prevented if the patient is properly educated regarding physical and emotional changes which commonly occur to women during the climacteric. The focus is on curing and preventing complication with modern technology and a specialized medical team who provide their best endeavors to avoid potentially severe consequences and any possible major operations that may occur if the patient is not appropriately treated.

3. BNH LUC Centre (Lady Urinary Care)

The specialized centre comprises specialized urologists and uro – gynecologists with modern technology to ensure safe and accurate diagnosis. The clinic will also provide preventative measures that protect the urinary track from developing common irritating problems affecting intimacy either acutely or chronically. The problems are taken care of in utmost privacy and are designed to preserve and/or regain the finest quality of life possible

4. Cancer Care & Preventive Zone

The centre focuses on cancer prevention and detection at its earliest stage. This is to achieve a complete cure at the time of tumor initiation so as to prevent disease spread and its domino consequences. The centre is staffed by cancer prevention experts from various disciplines ie., oncologists and gynecologic oncologists, and is also equipped with modern technology that can detect cancer in its embryonic stages.

Operating Hours

วันจันทร์ – วันอาทิตย์08.00 – 20.00

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายผู้เชี่ยวชาญที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อที่
โทร : +(662) 686-2700
อีเมล : info@bnh.co.th

แพทย์ประจำแผนก

รศ. นพ. วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : โรคมะเร็งและเนื้องอกสตรี
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
พฤหัสบดี17:00 – 19:00

รศ. นพ. วิรัช วิศวสุขมงคล

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
พฤหัสบดี13:30 – 15:00 (Appointment Only)
เสาร์14:00 – 16:00 (Appointment Only)

นพ. วิวรรธน์ ชินพิลาศ

แผนก : ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก, ศูนย์สุขภาพสตรี
ความชำนาญพิเศษ : ภาวะผู้มีบุตรยาก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
จันทร์09:00 – 12:30
อังคาร09:00 – 12:30
พุธ09:00 – 12:30
พฤหัสบดี09:00 – 12:30
ศุกร์09:00 – 12:30
เสาร์09:00 – 12:30

ศ. นพ. เยื้อน ตันนิรันดร

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์มารดาและทารก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
พฤหัสบดี15:30 – 19:00
เสาร์09:00 – 11:00
อาทิตย์09:00 – 15:00

พญ. กริชา ไม้เรียง

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี
ความชำนาญพิเศษ : มะเร็งนรีเวช
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
เสาร์17:00 – 20:00

พญ. กุลธิดา ฤทธิรังศรีโรจน์

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : Gynecologic Oncology
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
จันทร์07:00 – 16:00
อังคาร07:00 – 16:00
พุธ07:00 – 16:00
พฤหัสบดี07:00 – 16:00
ศุกร์07:00 – 16:00

พญ. ชินา โอฬารรัตนพันธ์

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : Gynecologic Oncology
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
พฤหัสบดี17:00 – 20:00
เสาร์17:00 – 20:00
อาทิตย์16:00 – 20:00

พญ. ชื่นกมล ชรากร

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : สูตินารีเวชวิทยาทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
เสาร์09:00 – 17:00
อาทิตย์13:00 – 15:00

พญ. ชโลมขวัญ ประยูรเวชช์

แผนก : ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก, ศูนย์สุขภาพสตรี
ความชำนาญพิเศษ : ภาวะผู้มีบุตรยาก, สูตินารีเวชวิทยาทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
จันทร์09:00 – 13:00
อังคาร09:00 – 13:00
พุธ09:00 – 13:00
พฤหัสบดี09:00 – 13:00
ศุกร์09:00 – 13:00
เสาร์09:00 – 13:00

พญ. ณัฏฐ์กฤตา โพธิพรธวัฒน์

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : นรีเวช, มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งมดลูก, มะเร็งรังไข่
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
ศุกร์17:00 – 20:00
อาทิตย์14:00 – 18:00

รศ. นพ. ดำรง ตรีสุโกศล

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : สูตินารีเวชวิทยาทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ, แมนดาริน
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
เสาร์12:00 – 13:00

ผศ. นพ. ตุลย์ สิทธิสมวงศ์

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : โรคมะเร็งและเนื้องอกสตรี
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
พุธ17:00 – 18:00

พญ. ธาริณี แม่นชนะ

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : โรคมะเร็งและเนื้องอกสตรี
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
จันทร์17:00 – 20:00

นพ. ธีระภัทร เจริญวิทย์

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี
ความชำนาญพิเศษ : การตรวจวินิจฉัยความพิการของหัวใจทารกในครรภ์,การตรวจหาความพิการแต่กำเนิดของทารกในครรภ์
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
เสาร์16:00 – 20:00

รศ. นพ. นครินทร์ ศิริทรัพย์

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : โรคมะเร็งและเนื้องอกสตรี
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
อังคาร17:00 – 19:00
เสาร์14:00 – 15:00

พญ. นฤมล ชรากร

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : สูตินารีเวชวิทยาทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
จันทร์09:00 – 17:00
พุธ09:00 – 17:00
ศุกร์09:00 – 17:00
เสาร์09:00 – 17:00
อาทิตย์09:00 – 17:00

ผศ. นพ. นิพนธ์ เขมะเพชร

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : -
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
อังคาร16:00 – 19:00
ศุกร์16:00 – 19:00

ศ. นพ. นิมิต เตชไกรชนะ

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : ภาวะหมดประจำเดือน
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
ศุกร์14:00 – 16:00

รศ. นพ. บุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจ

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : สูตินารีเวชวิทยาทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ, แมนดาริน, แต้จิ๋ว
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
เสาร์07:00 – 10:30

นพ. บุญเลิศ เตรียมอมรวุฒิ

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ภาษาที่ใช้
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
จันทร์09:00 – 17:00
อังคาร09:00 – 17:00
พุธ09:00 – 17:00
พฤหัสบดี09:00 – 17:00
ศุกร์09:00 – 17:00
เสาร์13:00 – 16:00

พญ. ประเสริฐศรี เซ็นตระกูล

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : ภาวะหมดประจำเดือน
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
จันทร์08:30 – 16:30
อังคาร08:30 – 16:30
พุธ08:30 – 16:30
พฤหัสบดี08:30 – 16:30
ศุกร์08:30 – 16:30

นพ. ปุริม เรือนภู่

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : โรคระบบทางเดินปัสสาวะในสตรี
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
อาทิตย์09:00 – 12:00

รศ. พญ. มณี รัตนไชยานนท์

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : สูตินารีเวชวิทยาทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
เสาร์11:30 – 13:00

พญ. ลลิตา กุลมาลา

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์มารดาและทารก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
จันทร์10:00 – 15:00
อังคาร15:00 – 20:00
พฤหัสบดี07:00 – 20:00
ศุกร์08:00 – 20:00
อาทิตย์07:00 – 16:00

นพ. วรชัย ชื่นชมพูนุท

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : ระบบปัสสาวะสตรี, ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
จันทร์11:00 – 20:00
อังคาร09:30 – 17:00
พฤหัสบดี09:30 – 17:00
ศุกร์09:30 – 19:00
เสาร์14:00 – 20:00

ศ. นพ. วรพงศ์ ภู่พงศ์

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : -
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา

นพ. วิบูลย์ กมลพรวิจิตร

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : สูตินารีเวชวิทยาทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
จันทร์08:00 – 20:00
อังคาร08:00 – 16:00
พุธ08:00 – 15:00
พฤหัสบดี08:00 – 20:00
เสาร์09:00 – 12:00
อาทิตย์07:00 – 13:00

พญ. วิภาดา บิณฑวิหค

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี
ความชำนาญพิเศษ : มะเร็งนรีเวช
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
จันทร์10:00 – 20:00
อังคาร07:00 – 16:00
ศุกร์10:00 – 20:00
เสาร์07:00 – 17:00
อาทิตย์07:00 – 12:00

พญ. ศรพิณ อามาตย์ทัศน์

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์มารดาและทารก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
จันทร์08:00 – 20:00
อังคาร08:00 – 14:00
พุธ08:00 – 20:00
พฤหัสบดี08:00 – 14:00
เสาร์07:00 – 15:00

รศ. นพ. สมชาย ธนวัฒนาเจริญ

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์มารดาและทารก
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
อาทิตย์09:00 – 11:30

ผศ. พญ. สุกัญญา ชัยกิตติศิลป์

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : -
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
– (Appointment Only)

พญ. สุจิตรา พงษ์พัฒนพันธุ์

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : สูตินารีเวชวิทยาทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
จันทร์07:00 – 15:00
อังคาร07:00 – 15:00
พุธ07:00 – 15:00
ศุกร์07:00 – 15:00
อาทิตย์09:00 – 17:00

รศ. นพ. สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี, Gynecology Centre
ความชำนาญพิเศษ : สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
เสาร์13:00 – 15:00 (Appointment Only)

รศ. นพ. สุวิทย์ บุณยะเวชชีวิน

แผนก : ศูนย์รักษาระบบปัสสาวะสตรี, ศูนย์สุขภาพสตรี
ความชำนาญพิเศษ : ระบบปัสสาวะสตรี, การผ่าตัดด้วยกล้อง, สูตินารีเวชวิทยาทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
Highlight

- Master degree of Health Science in Reproductive Health, Johns Hopkins University, USA, 1999
- European Diploma in Advanced Gynecologic Endoscopy and Urogynecology, Department of Obstetric and Gynecology,Universite' d' Auvergne-Clermont Ferrand, France, 1999-2000

อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
พุธ17:00 – 19:00

ผศ. นพ. อภิชัย วสุรัตน์

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี
ความชำนาญพิเศษ : สูตินารีเวชวิทยาทั่วไป
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
เสาร์13:30 – 15:00

รศ. นพ. อรรณพ ใจสำราญ

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี
ความชำนาญพิเศษ : -
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
จันทร์17:00 – 20:00

รศ. นพ. เรืองศักดิ์ เลิศขจรสุข

แผนก : ศูนย์สุขภาพสตรี
ความชำนาญพิเศษ : โรคมะเร็งและเนื้องอกสตรี
ภาษาที่ใช้ : ไทย, อังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม ▾
วันออกตรวจเวลา
อังคาร17:00 – 20:00