BNH Job Centre

Security Officer จำนวน 1 อัตรา ด่วน !!!

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส - ปริญญาตรีทุกสาขา
 •  มีประสบการณ์การควบคุมดูแล อาคาร สถานที่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 •  มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีทักษะในการสื่อสารและบริการที่ดี
 • ทำงานเป็นกะได้

ลักษณะงาน :

 • ดำเนินการดูแลรับผิดชอบ ดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สิน ภายในโรงพยาบาล และโดยรอบโรงพยาบาล
 • ให้การบริการด้านงานการจราจร ภายในโรงพยาบาลและดูแลควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน รปภ.(บริษัทคู่สัญญา) ให้ปฎิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของทางโรงพยาบาล
 • ควบคุม ดูแลงานโทรทัศน์ วงจรปิด และสั่งการทางวิทยุสื่อสาร
 • ควบคุมการเบิก-จ่าย กุญแจ และเปิด-ปิด ประตู ตามเวลาที่กำหนด
 • สามารถทำงานเป็นกะหรืออยู่เวรตามที่หน่วยงานกำหนดได้
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Apply This Job!