BNH Job Centre

Registered Nurse : แผนกศูนย์รักษา ผู้มีบุตรยาก (BIFC) จำนวน 1 อัตรา Urgent !!!

คุณสมบัติ

  • เพศหญิง  สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 33 ปี
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งออกโดยสภาการพยาบาล
  • มีประสบการณ์ทำงานทางด้าน ผู้มีบุตรยาก  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใจรักงานบริการ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ และสามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

Apply This Job!