Severe Risk

ผลการประเมิน

ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต้อหินของท่านอยู่ในระดับสูง  จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง

 

ข้อแนะนำเบื้องต้น

เพื่อป้องกันการเกิดโรคต้อหินในอนาคต  ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางตาด้านต้อหินเพื่อปรึกษาการตรวจตาอย่างละเอียด  และตรวจสุขภาพตาอย่างน้อยปีละครั้ง

 

หมายเหตุ : ผลลัพธ์ที่ได้ เป็นการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต้อหินเบื้องต้น ผลการประเมินและคำแนะนำที่ได้รับจากโปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้แทนการตัดสินใจของแพทย์ได้  การตรวจรักษาเพิ่มเติมหรือการให้ยารักษาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์และการปรึกษากันระหว่างแพทย์และตัวท่าน  รวมทั้งผลการประเมินห้ามนำไปใช้อ้างอิงในการค้า  เช่น การทำประกันชีวิต  และไม่สามารถใช้กับผู้ป่วยโรคทางตาอย่างอื่นได้