fbpx
วัยเด็ก ช่วงวัยของการเจริญเติบโต วัยนี้เป็นช่วงวัยของการเจริญเติบโต ในยุคสมัยปัจจุบันเราจะเห็นได้จากเด็กหลายคนที่มีพัฒนาการที่โตเร็วกว่าวัย และมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายในหลาย ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง การดูแลสุขภาพของเด็กตั้งแต่เล็กจนโตในแต่ละช่วงวัยนั้นมีความสำคัญและค่อนข้างจะมีความซับซ้อน เนื่องจากจะต้องอาศัยองค์ประกอบหลายๆ ด้านในการดูแล การเลือกตรวจสุขภาพในช่วงวัยนี้จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ และถ้าเลือกตรวจตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็จะยิ่งช่วยให้ดูแลรักษาได้ทันท่วงทีและป้องกันโรคที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกวิธี อีกทั้งเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพัฒนาการตามวัยของเด็ก แน่นอนว่าการมีสุขภาพที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตได้อย่างแข็งแรงในอนาคตของเด็กด้วย

เด็กเป็นช่วงวัยของการเจริญเติบโตที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต และเป็นชิ้นส่วนสำคัญสำหรับครอบครัวที่ต้องการได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ

ในยุคสมัยปัจจุบันเราจะเห็นได้จากเด็กหลายคนที่มีพัฒนาการที่โตเร็วกว่าวัย และมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายในหลาย ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง การดูแลสุขภาพของเด็กตั้งแต่เล็กจนโตในแต่ละช่วงวัยที่ค่อนข้างจะมีความซับซ้อนจึงสำคัญอย่างมาก

การที่เด็กจะมีสุขภาพดี เริ่มต้นจากการมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง การตรวจสุขภาพเด็กเป็นการเช็คความพร้อมของร่างกายก่อนที่จะเจ็บป่วย และการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพ เพราะหากพบความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ย่อมช่วยให้ดูแลรักษาได้อย่างทันท่วงทีและป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นได้ รวมไปถึงการดูติดตามพัฒนาการต่างๆ ของเด็กในระยะเติบโตด้วย การตรวจสุขภาพเด็กควรทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลและแก้ไขปัญหาสุขภาพในระยะแรกที่สุด ช่วยให้การรักษานั้นทันท่วงที นอกจากการตรวจสุขภาพแล้ว ยังควรฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนด ให้เหมาะสมตามช่วงวัยด้วย โดยทั่วไป การตรวจสุขภาพเด็กจะแบ่งรายการตรวจและความเหมาะสมตามช่วงวัย และพัฒนาการของเด็กแต่ละบุคคล
 1. การชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง: เพื่อดูว่าการเจริญเติบโตของเด็กอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติหรือไม่
 2. การตรวจการมองเห็นและการได้ยิน:ตรวจเพื่อคัดกรองปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในเด็ก เนื่องจากการมองเห็นและการได้ยินมีผลต่อพัฒนาการของเด็กโดยตรง
 3. การตรวจพัฒนาการ:การตรวจพัฒนาการทั่วไป เช่น การยืน การเดิน การพูด และการเรียนรู้
 4. การตรวจสุขภาพเหงือกและฟัน:การตรวจเหงือกและฟันช่วยป้องกันการเกิดปัญหาที่อาจส่งผลในระยะยาวเมื่อเติบโตขึ้น
 5. การฉีดวัคซีน:เพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ เด็กควรได้รับวัคซีนตามแผนที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ
 6. การตรวจร่างกายทั่วไป:การตรวจการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ เช่น หัวใจ, ปอด, ท้อง, ตา, หู, คอ, จมูก และอื่น ๆ
 7. การประเมินพฤติกรรมและอารมณ์:เช็คภาวะทางจิตใจ อารมณ์ หรือพฤติกรรมที่ไม่ปกติ เพื่อหาแนวทางป้องกันความรุนแรงแต่เนิ่นๆ
 8. โภชนาการ:เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กได้รับสารอาหารที่ถูกต้องและครบถ้วนเพียงพอต่อพัฒนาการตามวัย

ในแต่ละช่วงการเติบโตของเด็กย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงตามวัยที่แตกต่างกัน รายละเอียดที่หมอเด็กจะต้องติดตามดูแลและเฝ้าระวังจะมีหลายด้าน การเปลี่ยนแปลงของเด็ก ๆ ในแต่ละรายก็มีลักษณะเฉพาะที่ต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษ เพื่อสร้างรากฐานสุขภาพที่ดีและพัฒนาการสมวัย

 

เพื่อเตรียมสุขภาพให้ลูกเติบโต แข็งแรง สมวัย ลูกน้อยสุขภาพดีตั้งแต่วัยเด็ก ช่วยส่งเสริมพัฒนาการ และช่วยให้เจริญเติบโตอย่างแข็งแรง

 

โรงพยาบาล BNH มีกุมารแพทย์ผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญครบรอบด้าน ที่สามารถให้คำแนะนำพ่อแม่เกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงดูตั้งแต่ทารกแรกเกิด ก่อนวัยเรียนจนถึงวัยรุ่น เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาทางสุขภาพและการเจริญเติบโต วิธีส่งเสริมพัฒนาการ และโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย

วัยเด็กนับว่าเป็นวัยที่มีการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละระยะช่วงอายุของเด็กก็มีลักษณะเฉพาะ ดังนั้นการตรวจสุขภาพในช่วงวัยเด็กจึงมีรายการตรวจที่แบ่งตามอายุของเด็กที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมสำหรับในช่วงวัยนั้น โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงอายุ ได้แก่ 1 – 6 ปี และ 6 – 14 ปี

 

แพ็กเกจแนะนำสำหรับช่วงอายุตั้งแต่ 1 – 6 ปี

ในช่วงวัยนี้ควรเน้นการตรวจด้านพัฒนาการเพราะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งควรได้รับการตรวจสุขภาพพื้นฐาน โดยเฉพาะสายตาที่มีความสำคัญสำหรับเด็กช่วงวัยนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากอาการสายตาสั้นในเด็กเกิดได้ง่าย เพื่อเป็นการป้องกันเบื้องต้นแนะนำในช่วงวัยนี้ให้ตรวจอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เพราะฉะนั้น วัยนี้แนะนำให้ดูแลใส่ใจเป็นพิเศษเพื่อที่ให้คุณพ่อและคุณแม่สามารถรับรู้สุขภาพร่างกายของเด็กว่าจะต้องเสริมสร้าง ส่วนไหนเพิ่มเติมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีในอนาคต

 

แพ็กเกจ Smart KID: Basic เหมาะกับเด็กทั่วไป (อายุ 1 – 6 ปี) ที่มีสุขภาพปกติแข็งแรงสมบูรณ์มีน้ำหนักตามเกณฑ์ โดยเฉพาะในเด็กวัยก่อนเข้าเรียน จนถึงวัยรุ่นตอนต้น เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพเบื้องต้น สามารถป้องกันปัญหา หรือประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น รวมถึงการแก้ไขความผิดปกติที่ตรวจพบ

 

แพ็กเกจแนะนำสำหรับช่วงอายุตั้งแต่ 6 – 14 ปี

ในช่วงวัยนี้จะเป็นวัยที่ร่างกายเริ่มจะแข็งแรงโตเต็มวัย แต่ก็ไม่ควรที่จะละเลย ยังคงต้องได้รับการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องด้วย เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่กำลังจะเติบโตและเสริมสร้างกล้ามเนื้อมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งการตรวจสุขภาพพื้นฐานจะได้รับการตรวจในเรื่องขององค์ประกอบภายในร่างกายเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งสายตาก็มีความจำเป็นสำหรับเด็กในช่วงวัยนี้เช่นเดียวกัน ดังนั้น วัยนี้มีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสุขภาพโดยรวมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคในระยะยาว

 

แพ็กเกจ Smart KID: Overweight Screening (น้ำหนักเกินเกณฑ์) เหมาะกับเด็กวัยเรียนจนถึงวัยรุ่น (อายุ 6 – 14 ปี) โดยเฉพาะในเด็กที่มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเร็ว หรือน้ำหนักเกิน เพื่อประเมินและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน หรือโรคร่วมอย่างละเอียด

 • น้ำหนักมากกว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 ของกราฟการเจริญเติบโตของเด็กไทย
 • น้ำหนักเกินเกณฑ์
 • น้ำหนักมากกว่าเพื่อนในรุ่นวัยเดียวกัน
 • น้ำหนักตัวขึ้นเร็วภายในปี

 

แพ็กเกจ Smart KID: Weight Gain (ลูกตัวเล็กน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์) เหมาะกับเด็กเล็กจนถึงวัยรุ่น (อายุ 6 – 14 ปี) โดยเฉพาะในรายที่มีน้ำหนักตัวน้อย ตัวเล็ก/ความสูงน้อย และการเจริญเติบโตช้า เพื่อประเมินหาสาเหตุ และติดตามการเจริญเติบโตอย่างละเอียด

 • ส่วนสูงน้อยกว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 10 ของกราฟการเจริญเติบโตของเด็กไทย
 • ลูกกินน้อย กินยาก ไม่ค่อยกินอาหาร
 • ลูกตัวเล็กกว่าเพื่อนในวัยเดียวกัน

 

แพ็กเกจ Smart KID: Precocious Puberty (ภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย) เหมาะกับเด็กโต หรือวัยรุ่น (อายุ 6 – 14 ปี) ที่มีการเจริญเติบโตเร็วกว่าปกติ เป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย เพื่อประเมินหาสาเหตุ และติดตามการเจริญเติบโตอย่างละเอียด

 • เด็กผู้หญิงที่มีเต้านมก่อนอายุ 8 ปี หรือ มีประจำเดือนก่อน อายุ 9 ปีครึ่ง
 • ลูกชายเริ่มเสียงแตก มีขน / หนวด
 • เริ่มมีกลิ่นตัว มีขนที่อวัยวะเพศ ขนรักแร้
 • ลูกเริ่มตัวสูง สูงเร็ว มากกว่าเพื่อนๆในวัยเดียวกัน
 • ต้องเปลี่ยนขนาดเสื้อผ้า และ ขนาดรองเท้าบ่อยขึ้น

ความบกพร่องในการมองเห็นสามารถส่งผลต่อพัฒนาการเด็กหลายๆ ด้าน เช่น ด้านการอ่าน ทักษะภาษา พัฒนาการทางการเข้าสังคม หรือแม้แต่พัฒนาการทางร่างกายที่ล่าช้าของเด็กเล็กได้ เพราะการเรียนรู้และพัฒนาการล้วนเป็นผลมากจากความสัมพันธ์ของระบบการทำงานที่ประสานกันของมือและดวงตา

เพราะลูกน้อยยังบอกเราไม่ได้ การตรวจตาในเด็กจึงสำคัญ

สิ่งสำคัญที่สุดที่พ่อแม่จะช่วยดูแลสุขภาพตาให้ลูกได้ คือการพาลูกน้อยไปพบจักษุแพทย์ หรือ หมอตาเด็ก เพื่อตรวจตาอย่างละเอียดทุกๆ ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กวัยก่อนเข้าเรียนไปจนถึงวัยเรียน เพราะสุขภาพตาและสายตาที่ดีสำคัญต่อพัฒนาการเด็กและการเรียนรู้ของเด็ก ในเด็กเล็ก สายตาจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและรวดเร็ว และเด็กไม่สามารถบอกได้ว่ามองไม่ชัดหรือสายตาผิดปกติ พ่อแม่อาจเพิ่งมารู้ว่าลูกมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตา ในวันที่เกือบสายเกินแก้ไข

และเนื่องจากทุกวันนี้แม้แต่เด็กก่อนวัยเรียน ก็ได้ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่บ่อยครั้ง ทั้งเรียนออนไลน์ หรือใช้สื่อทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งเสี่ยงต่ออาการตาล้า ปวดตา หรือมีการมองเห็นที่เปลี่ยนแปลงไปรวมไปถึงอาการ ตาบอดสี ที่อาจส่งผลถึงอารมณ์ของเด็กในจุดๆ หนึ่งซึ่งทำให้เด็กรู้สึกประหม่าหรือหงุดหงิดที่มองไม่เห็นสี และมีปัญหากับงานการบ้านหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับสี ดังนั้นการตรวจตาเพื่อพบปัญหาการมองเห็นตั้งแต่เนิ่นๆ จึงถือเป็นเรื่องสำคัญ เด็กบางคนเกิดมาพร้อมกับปัญหาตาเหล่ ซึ่งอาจทำให้พัฒนาการเด็กด้านการมองเห็นไม่สมบูรณ์ (ตามัวหรือ “ตาขี้เกียจ”) หากไม่ได้รับการตรวจพบและรักษาแต่เนิ่นๆ ตาเหล่และตามัวอาจทำให้เกิดความพิการทางสายตาอย่างถาวรได้

เมื่อไหร่จึงควรพาลูกมาตรวจตา และความถี่ในการตรวจ?

เด็กที่อายุ อยู่ในช่วง 4-6 ปี ควรได้รับการตรวจอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี และ ควรตรวจทุกปีจนถึงอายุ 13 ปี หลังจาก อายุ 13 ปี จึงเปลี่ยนการตรวจเป็นการตรวจตาแบบผู้ใหญ่

การตรวจตาในเด็กแตกต่างจากการตรวจตาในผู้ใหญ่อย่างไร?

เนื่องจากการทดสอบโดยการอ่านตัวเลขนั้นไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องมีการตรวจแบบละเอียด เพราะหากไม่ดูแลเด็กที่มีปัญหาเรื่องสายตาสั้น อาจทำให้เด็ก สายตาเสียถึงขั้นรุนแรง และไม่สามารถหาทางรักษาได้ในอนาคต

 • ตรวจโครงสร้างตาและความผิดปกติในลูกตาด้วยเครื่องส่องกล้องตรวจตา Slit Lamp microscope + VA
 • ตรวจวัดค่าสายตา
 • ตรวจการมองเห็นสี
 • ตรวจการมองภาพสามมิติ
 • ตรวจวัดการมองเห็น
 • ตรวจกล้ามเนื้อตา ภาวะตาล้า ตาเหล่ ตาเข การกลอกลูกตา

คลิกเลือกบริเวณร่างกาย

แพ็กเกจที่แนะนำ

ราคาพิเศษ 2,690 บาท
ราคาปกติ 4,573 บาท
การตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ (Transvaginal ultrasound)
เป็นการตรวจดูอวัยวะในอุ้งเชิงกราน โดยเฉพาะอวัยวะสำคัญ ในการสืบพันธุ์ของผู้หญิง ได้แก่ มดลูกและรังไข่
ราคาพิเศษ 2,690 บาท
ราคาปกติ 4,573 บาท

Special-priced Health Check-up Packages for Children
แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับวัยเด็ก ราคาพิเศษ
12th December, 2023 - 31st March, 2024
(Service Available Until 30th April, 2024)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
  เปิดใช้งานตลอด

  เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากคุกกี้เหล่านี้ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถตอบสนองต่อการกระทำของท่านได้ อีกทั้งยังช่วยในการแสดงผลหน้าเว็บต่อท่าน และยังรวมถึงมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องในระหว่างการท่องเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะคงอยู่จนกว่าจะสิ้นสุดการเยี่ยมชมของท่านและจะถูกลบอัตโนมัติทันที
  รายชื่อคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

  ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของเราด้วยจำนวนครั้งการเข้าดูหน้าเว็บและจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยบริการวิเคราะห์เว็บจะวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้หรือค้นหาส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ที่ควรได้รับการปรับปรุง อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ (กล่าวคือ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านและไม่มีการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ และที่อยู่อีเมลของท่าน) และข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น
  รายชื่อคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

 • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

  ช่วยให้เรารับรู้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ด้วยข้อมูลนี้เราจึงสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้เป็นไปตามความต้องการของท่านได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมของท่านให้มีประสิทธิภาพและเฉพาะเจาะจงสำหรับท่านมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้จะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
  รายชื่อคุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา

  จะอยู่บนอุปกรณ์ของท่านเพื่อบันทึกหน้าเว็บไซต์หรือลิงค์ที่ท่านได้เยี่ยมชมหรือติดตาม ข้อมูลที่ได้จะถูกใช้เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราและแคมเปญโฆษณาของเราเพื่อให้เหมาะกับความสนใจของท่าน
  คุกกี้เพื่อการโฆษณา

บันทึก