การเตรียมตัวในการตรวจรังสีวินิจฉัย

Barium swallowing (Esophagogram) เพื่อตรวจดูความผิดปกติของหลอดอาหาร…