การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น (Upper GI Endoscope)

การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้นเป็นการส่องกล้องยาวที่มีแสงไฟบริเวณส่วนปลาย…