เตรียมตัวถามเมื่อพบคุณหมออย่างไรดี

ถามคุณหมอ เวลาไม่สบายต้องไปพบแพทย์ …