คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศรีษะ

อาจมีผู้ป่วยบางรายที่ความผิดปกติเกิดขึ้นได้ภายหลังจึงควรมีญาติเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดโดยสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงในระหว่าง…