โรคหัดเยอรมัน

โรคติดต่อซึ่งเกิดการจากติดเชื้อไวรัสหัดเยอรมันผ่านทางการหายใจ…

โรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมองในปัจจุบันเป็นปัญหาที่พบบ่อย…

โรคมะเร็งปอด

โรคมะเร็งปอดเป็นโรคที่มีการเจริญของเซลล์ปอดที่ควบคุมไม่ได้…