fbpx

โปรแกรม การตรวจยีนแพ้ยาและการตอบสนองต่อยา

การตรวจยีนแพ้ยาและการตอบสนองต่อยา เป็นกระบวนการการตรวจยีนเพื่อที่จะทราบถึงความแตกต่างในสาเหตุที่ทำให้บางคนมีการตอบสนองที่ไม่พึงพอใจต่อยา แม้ว่ายาจะได้รับการวิจัยและพัฒนาอย่างดี แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบุคคลบางรายอาจไม่เหมือนกัน เช่นการเกิดอาการข้างเคียงร้ายแรง หรือปัญหาทางสุขภาพที่รุนแรงขึ้นได้

ตรวจยีนแพ้ยาเป็นกระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบการมีปัจจัยที่ทำให้เกิดการตอบสนองที่ไม่พึงพอใจต่อยาในระดับยีนของบุคคล ด้วยการวิเคราะห์และการทดสอบจากตัวอย่างสารประกอบทางยีนที่ทำให้เกิดการตอบสนองยาต่อผิวหนัง หรืออวัยวะอื่นๆ

การตรวจยีนแพ้ยาและการตอบสนองต่อยาเป็นการป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการแพ้ยา แต่การตรวจยีนแพ้ยายังเป็นเทคนิคที่อยู่ในระดับการวิจัยและไม่มีการใช้ทั่วไปในการคัดกรองผู้ป่วยที่รับยา ดังนั้น การปรึกษาและสอบถามแพทย์เกี่ยวกับปัญหายาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้แพทย์สามารถพิจารณาและจัดการปัญหาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

การตรวจยีน คืออะไร

การตรวจยีนเป็นกระบวนการทางการแพทย์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และสำรวจความผิดปกติหรือความแปรปรวนทางพันธุกรรมในยีน ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่มาจากการผิดปกติหรือความผิดปกติในยีน

การตรวจรหัสพันธุกรรม (DNA) โดยวิเคราะห์เจาะลึกสภาพเฉพาะบุคคล และการค้นหาความผิดปกติที่อาจถ่ายทอดไปยังลูกหลาน ผลลัพธ์ที่ได้จะนำไปสู่แนวทางการดูแลรักษาสุขภาพแบบจำเพาะเจาะจงที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประสิทธิผลกับผู้เข้ารับการตรวจเป็นรายบุคคลมากที่สุด

ทำไมต้องตรวจยีน

การตรวจยีน เป็นกระบวนการทางการแพทย์ที่กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการวินิจฉัยและรักษาโรคที่เกิดจากพันธุกรรม การตรวจสอบยีนช่วยให้เราสามารถทราบข้อมูลทางพันธุกรรมและระบุความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้เป็นอย่างมาก ซึ่งมีผลในการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางพันธุกรรมและการออกแบบกลไกการรักษาที่เหมาะสม ดังนี้

ช่วยในการวินิจฉัยโรค

การตรวจยีนช่วยให้เราสามารถตรวจวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางพันธุกรรมได้อย่างแม่นยำมากขึ้น เช่น การตรวจสอบยีน BRCA1 และ BRCA2 สามารถใช้ในการตรวจวินิจฉัยความเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ การรู้ว่ามีความเสี่ยงต่อโรคจะช่วยให้เราได้รับการตรวจและการดูแลรักษาในระยะเริ่มต้นเพื่อป้องกันและรักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การเลือกยาและการรักษาที่เหมาะสม

การตรวจยีนช่วยให้เราสามารถเลือกการให้ยาและการรักษาให้เหมาะสมกับบุคคลแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยดูและปรับตัวยาให้เหมาะสมตามสภาวะพันธุกรรมของผู้ป่วย การรักษาที่ปรับให้เหมาะสมช่วยลดความเสี่ยงของผู้ป่วยต่อผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์และเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา

การทราบถึงผลการตอบสนองต่อยา

การตรวจยีนช่วยให้เราสามารถทำนายว่าผู้ป่วยจะตอบสนองต่อยาอย่างไรได้ก่อนที่จะเริ่มใช้ยา และมีความสามารถในการปรับแต่งยาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล นี้ช่วยลดความเสี่ยงของผู้ป่วยต่อการตอบสนองที่ไม่พึงพอใจต่อยาและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา

การวิจัยทางพันธุกรรมและการพัฒนายา

การตรวจยีนเป็นส่วนสำคัญของการวิจัยทางพันธุกรรมและการพัฒนายาใหม่ ความรู้ที่ได้จากการตรวจสอบยีนช่วยให้เราเข้าใจและสามารถพัฒนายาใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การตรวจสอบยีน มีความสำคัญในการวินิจฉัยและการรักษาทางพันธุกรรม เป็นกระบวนการที่ทำด้วยความซับซ้อนต้องดำเนินการภายใต้คำแนะนำและการปรึกษาของแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมและยา การตรวจสอบยีนมีประโยชน์ในการวางแผนการการรักษาและการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล และสามารถช่วยลดความเสี่ยงของผู้ป่วยต่อการรับยาที่ไม่เหมาะสมหรือทำให้เกิดผลข้างเคียงร้ายแรง อย่างไรก็ตาม การเข้ารับการตรวจควรพิจารณาในบริบทของความจำเป็นและประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อรายบุคคล การปรึกษาและสอบถามแพทย์เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล

Pharmacogenomics (PGx) การตรวจยีนทางเภสัชพันธุศาสตร์

โปรแกรม การตรวจยีนแพ้ยาและการตอบสนองต่อยา

โปรแกรม การตรวจยีนแพ้ยาและการตอบสนองต่อยา ประเมินประสิทธิภาพการใช้ยา ความเสี่ยงการแพ้ยารุนแรง การตอบสนองต่อยา และโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงจากยาแต่ละชนิดที่แตกต่างกันรายบุคคล เนื่องจากปัจจัยทางพันธุกรรมที่หลากหลาย ช่วยให้แพทย์สามารถนำผลตรวจที่ได้ มาประกอบการเลือกและปรับยาได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ เพื่อลดความเสี่ยงการแพ้ยา และผลข้างเคียงจากยาให้ได้มากที่สุด

การตรวจยีนแพ้ยา และการตอบสนองต่อยา สำคัญอย่างไร

 • เพื่อประเมินความเสี่ยงของการแพ้ยาจากยีน
 • เพื่อตรวจการตอบสนองของยาแต่ละบุคคล
 • เพื่อให้แพทย์สามารถเลือกยาที่มีประสิทธิภาพให้แก่ผู้ป่วย
 • ลดโอกาสการเกิดผลข้างเคียงจากยา

การตรวจ Pharmacogenomics (PGx) ครอบคลุม 126 ยา

 • ยารักษาเบาหวาน
 • ยาลดไขมันในเลือด
 • ยาละลายลิ่มเลือด
 • ยารักษาอาการภูมิแพ้
 • ยาแก้ปวด
 • ยารักษาโรคหัวใจ
 • ยากดภูมิคุ้มกัน
 • ยารักษาการติดเชื้อ
 • ยารักษามะเร็ง
 • ยารักษาโรคกระเพาะ
 • ยาจิตเวช
 • ยานอนหลับ

การตรวจยีนแพ้ยาเหมาะสำหรับใคร

 • ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังชนิดไม่ติดต่อ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคเกาท์ เป็นตัน
 • ผู้ป่วยที่มีประวัติทานยาหลายตัว แต่ควบคุมโรคได้ยาก หรือมีผลข้างเคียงจากยามาก
 • ผู้ป่วยที่จะต้องเริ่มใช้ยาที่อาจเกิดการแพ้ยารุนแรงได้ เช่น กลุ่มยากันชัก หรือ ยาลดกรดยูริก
 • ผู้ป่วยที่มีประวัติหลอดเลือดหัวใจตีบ ที่ต้องทานยากลุ่มต้านเกล็ดเลือด เพื่อดูการตอบสนองต่อยาแบบแม่นยำ ผู้ใช้ยากดภูมิคุ้มกัน ยาต้านไวรัส หรือยาแก้ปวดเรื้อรังหลายชนิด
 • ผู้ที่ใส่ใจสุขภาพต้องการทราบผลวิเคราห์การตอบสนองยา เพื่อเลือกใช้ยาที่เหมาะสมกับตนเองในอนาคต

Pharmacogenomics (PGx) การตรวจยีนทางเภสัชพันธุศาสตร์ โปรแกรมตรวจยีนแพ้ยาและการตอบสนองต่อยา ที่ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช BNH Hospital ดีอย่างไร

โรงพยาบาลบีเอ็นเอชมีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางในทุกสหสาขาที่เกี่ยวข้อง พร้อมร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์ที่สามารถให้คำปรึกษาในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และวางแผนการรักษาโรคในเชิงป้องกันแบบเฉพาะบุคคล และให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวข้อข้อมูลคนไข้ โดยยึดหลัก ถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้

โปรแกรมตรวจยีนแพ้ยาและการตอบสนองต่อยา โดย โรงพยาบาลบีเอ็นเอช BNH Hospital

รหัสพันธุกรรมป้องกัน-รักษาโรคมะเร็งได้? | Health Me Please EP.61

รหัสพันธุกรรมป้องกัน-รักษาโรคมะเร็งได้? 

พญ.พรพิมล ศรีสุภรวาณิชย์ อายุรแพทย์และผู้ให้คำปรึกษาพันธุศาสตร์โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ให้ข้อมูลว่า การตรวจรหัสพันธุกรรมเชิงลึกป้องกัน-รักษาโรคมะเร็งได้ นั้น “เป็นความจริง”

เพราะการตรวจเชิงลึกจำเป็นต้องผ่านกระบวนการตรวจเลือด จึงสามารถเห็นความเป็นไปได้ของการเกิดโรคมะเร็งที่เกิดจากพันธุกรรม และสามารถป้องกันด้วยการตัดชิ้นเนื้อออกก่อนเวลา

ทำนัดหมายแพทย์

พญ. พรพิมล ศรีสุภรวาณิชย์

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, แผนกอายุรกรรม

ความชำนาญพิเศษ

อายุรกรรมทั่วไป

ภาษา

ไทย, อังกฤษ

ทำนัดหมาย


– Diplomate, Thai Board of Internal Medicine , Ramathibodi Hospital, Mahidol University (2013)


– MD., Ramathibodi Hospital, Mahidol University ,2006
– Residency Training in Internal Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University ,2013

ตารางออกตรวจแพทย์
วันเวลาแผนก
อังคาร08:00 – 14:00ศูนย์ตรวจสุขภาพ, แผนกอายุรกรรม
(BNH All season)
พุธ08:00 – 14:00ศูนย์ตรวจสุขภาพ, แผนกอายุรกรรม
(BNH All season)
พฤหัสบดี08:00 – 14:00ศูนย์ตรวจสุขภาพ, แผนกอายุรกรรม
(Advance Diagnostic centre ( Presicion medicine ))
ศุกร์08:00 – 14:00ศูนย์ตรวจสุขภาพ, แผนกอายุรกรรม
(Advance Diagnostic centre)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
  เปิดใช้งานตลอด

  เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากคุกกี้เหล่านี้ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถตอบสนองต่อการกระทำของท่านได้ อีกทั้งยังช่วยในการแสดงผลหน้าเว็บต่อท่าน และยังรวมถึงมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องในระหว่างการท่องเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะคงอยู่จนกว่าจะสิ้นสุดการเยี่ยมชมของท่านและจะถูกลบอัตโนมัติทันที
  รายชื่อคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

  ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของเราด้วยจำนวนครั้งการเข้าดูหน้าเว็บและจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยบริการวิเคราะห์เว็บจะวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้หรือค้นหาส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ที่ควรได้รับการปรับปรุง อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ (กล่าวคือ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านและไม่มีการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ และที่อยู่อีเมลของท่าน) และข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น
  รายชื่อคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

 • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

  ช่วยให้เรารับรู้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ด้วยข้อมูลนี้เราจึงสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้เป็นไปตามความต้องการของท่านได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมของท่านให้มีประสิทธิภาพและเฉพาะเจาะจงสำหรับท่านมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้จะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
  รายชื่อคุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา

  จะอยู่บนอุปกรณ์ของท่านเพื่อบันทึกหน้าเว็บไซต์หรือลิงค์ที่ท่านได้เยี่ยมชมหรือติดตาม ข้อมูลที่ได้จะถูกใช้เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราและแคมเปญโฆษณาของเราเพื่อให้เหมาะกับความสนใจของท่าน
  คุกกี้เพื่อการโฆษณา

บันทึก