สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานพิธีเปิดอาคารโรงพยาบาลบีเอ็นเอช