ทำอย่างไรดีถ้าลูกไม่ได้ยินเสียง

การตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิดและเด็กเล็ก

ความพิการในด้านการสื่อความหมายก่อให้เกิดความด้อยในด้านการศึกษา, สังคม, การประกอบอาชีพรวมถึงความสัมพันธ์ในครอบครัว, เมื่อก่อนเราจะตรวจพบว่าเด็กมีความผิดปกติก็ต่อเมื่อผู้ปกครองสังเกตุพบหรือเมื่อเด็กอายุประมาณ 2 ขวบ ซึ่งช้าเกินไป ปัจจุบันแผนกหู คอ จมูก โรงพยาบาลบีเอ็นเอช สามารถตรวจหาความผิดปกติทางการได้ยินของเด็กโดยวิธี *OAE และ *ABR ตั้งแต่แรกเกิดเพื่อการวางแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการพูดและฟังให้มีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นจนถึงสามารถมีภาษาพูดได้ถึงแม้จะหูหนวก

 

 • OAE = OTOACOUSTIC EMISSION

(การวัดการสะท้อนกลับของเสียงจากหูชั้นใน)

 • ABR = AUDITORY BRAINSTEM RESPONSE

(การตรวจวัดคลื่นสมองจากการกระตุ้นด้วยเสียง)

 

18

 

กลุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดความผิดปกติของการได้ยินตั้งแต่แรกเกิด

 • มีประวัติความพิการของการได้ยินตั้งแต่แรกเกิดในครอบครัว
 • น้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 1500 กรัม (3.3 ปอนด์)
 • ค่า APGAR scores 0 – 4 เมื่อ 1 นาที และ 0 – 6 หลังคลอดแล้ว 5 นาที
 • กลุ่มโรคความผิดปกติแต่กำเนิดที่สามารถพบความผิดปกติของการได้ยินด้วย
 • การใช้ยาที่มีผลทำให้การได้ยินผิดปกติได้ เช่น ยาฆ่าเชื้อ หรือยาขับปัสสาวะ บางชนิด
 • หลังคลอดแล้วต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ นานเกิน 5 วัน
 • การติดเชื้อของอวัยวะสืบพันธุ์มารดาระหว่างตั้งครรภ์ เช่น CMV, Fubello, Syphilis herpes and Toxoplasmosis
 • เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเขื้อแบคทีเรีย
 • ภาวะเหลืองมากหลังคลอด จนถึงต้องถ่ายเลือด

 

ข้อเท็จจริงที่ควรรู้

 • ปัญหาการสูญเสียการได้ยินไนเด็กแรกเกิดพบสูงถึง 1 – 4 ใน 1000 และสูงถึง 15 – 20 ใน 1000 ในกลุ่มเสี่ยงซึ่งสูงกว่าความผิดปกติของต่อมธัยรอยด์, galactocemia, PKU และ sickle cell anemia รวมถึง 2 เท่า แต่กลับเป็นโรคที่ได้รับการวินิจฉัย ล่าช้าที่สุด!
 • ความไวของของการตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กด้วยเครื่อง OAE สูงถึงประมาณ 95% และมีความจำเพาะประมาณ 90% (กรณีถ้าตรวจแล้วผลผ่านจะเชื่อถือได้สูงถึง 99.9% แต่ถ้าผลเป็นผิดปกติจะเชื่อได้ 2% นั่นคือต้องได้รับการตรวจซ้ำด้วย OAE และตรวจด้วย ABR อีกถ้ายังผิดปกติ)
 • อย่างไรก็ตามการตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กด้วยเครื่อง OAE ก็ยังมีข้อด้อยอยู่บ้าง คือ ไม่สามารถตรวจหาภาวะการสูญเสียการได้ยินระดับน้อย (<30 – 40dBnHL), ไม่สามารถตรวจหาความผิดปกติของการได้ยินช่วงความถี่ต่ำกว่า 1500Hz หรือสูงมากๆรวมถึงการสูญเสียการได้ยินที่เกิดขึ้นในภายหลัง

 

นัดหมายแพทย์และสอบถาม:

สอบถามรายละเอียดหรือ นัดหมายแพทย์ แผนก หู คอ จมูก  โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

โทร. 0-2686-2700     E-mail : info@www.bnhhospital.com