Surgery

Surgery

ท่านมีความพึงพอใจการบริการต้อนรับของเจ้าหน้าที่เมื่อมาติดต่อ Counter OPDหรือไม่ Are you satisfied with counter OPD welcome service
ท่านพึงพอใจต่อการให้คำแนะนำและการบริการ เกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดในวันนี้อย่างไรบ้าง พอใจ/ไม่พอใจ /ข้อเสนอแนะอย่างไร
พยาบาลได้อธิบายหรือให้คำแนะนำในขั้นตอนต่างๆ ครบถ้วนหรือไม่ และการอธิบายเข้าใจง่ายหรือไม่
พยาบาลได้แนะนำตัว และให้เบอร์โทรติดต่อหรือไม่