SAI

SAI

ท่านมีความพึงพอใจการบริการต้อนรับของเจ้าหน้าที่เมื่อมาติดต่อ Counter OPDหรือไม่ Are you satisfied with counter OPD welcome service
ท่านมีความพึงพอใจโดยรวมในการรับบริการFeno test ครั้งนี้และมีข้อเสนอแนะอย่างไร