Registration

Registration

คุณผู้ชายและคุณผู้หญิง รู้สึกพึงพอใจกับการบริการของเจ้าหน้าที่เวชระเบียนในการแนะนำการลงทะเบียนOn lineหรือไม่ค่ะ/ครับ
คุณผู้ชายและคุณผู้หญิง รู้สึกพึงพอใจกับการบริการของเจ้าหน้าที่เวชระเบียนในการแนะนำการทำนัดทาง line หรือไม่ค่ะ/ครับ