OR

OR

ท่านมีความพึงพอใจการได้รับข้อมูลเมื่อมาถึงห้องผ่าตัด หรือไม่ Are you satisfied with the information you received when you arrived in the O.R.?
ท่านมีความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูลผลการงผ่าตัด หรือไม่Are you satisfied with the officer's information on the operation?