OPD CSI FORM

CSI OPD TH

เรียน ท่านผู้ใช้บริการ

    โรงพยาบาลบีเอ็นเอช มีความภูมิใจที่ท่านได้ไว้วางใจ ให้เราเป็นผู้ดูแลรักษาสุขภาพของท่าน กว่า 100 ปีมานี้เรา
ได้ให้พยายามปรับปรุงคุณภาพการบริการตลอดมา ทั้งนี้ทุกความคิดเห็น คำติชม จะเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของท่าน

คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

กรุณาระบุความคิดเห็นของท่านต่อประเด็นที่ท่านได้รับบริการในครั้งนี้

ประเมินแพทย์

ประเมินพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล

ประเมินประสบการณ์ในโรงพยาบาล

ภาพรวมการบริการ