fbpx

สำหรับท่านที่ซื้อแพ็กเกจ Lady Day Special 6,900 บาท
ของโรงพยาบาลบีเอ็นเอช

กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ ท่านสามารถแจ้งทำนัดผ่านทาง LINE @Mbrace 

โดยให้ท่านพิมพ์ข้อความแชทเข้าไปในไลน์ดังนี้

 • แพ็กเกจ Lady Day Special 6,900 บาท
 • ชื่อนามสกุล (ผู้ที่จะเข้ารับการตรวจ)
 • วันเดือนปีเกิด (ผู้ที่จะเข้ารับการตรวจ)
 • ต้องการระบุชื่อแพทย์………………………………
 • ทำนัดวันที่……………………….. ช่วง (เช้า หรือ บ่าย)

รายชื่อแพทย์ที่เข้าร่วมรายการตรวจ Lady Day Special 6,900 บาท มีดังต่อไปนี้

 1. นพ. บุญเลิศ เตรียมอมรวุฒิ (คลิกดูตารางออกตรวจ)
 2. พญ. นฤมล ชรากร (คลิกดูตารางออกตรวจ)
 3. พญ. ศรพิณ อามาตย์ทัศน์ (คลิกดูตารางออกตรวจ)
 4. พญ. สุจิตรา พงษ์พัฒนพันธุ์ (คลิกดูตารางออกตรวจ)
 5. นพ. วรชัย ชื่นชมพูนุท (คลิกดูตารางออกตรวจ)
 6. นพ. วิบูลย์ กมลพรวิจิตร (คลิกดูตารางออกตรวจ)
 7. พญ. กุลธิดา ฤทธิรังศรีโรจน์ (คลิกดูตารางออกตรวจ)
 8. พญ. วิภาดา บิณฑวิหค (คลิกดูตารางออกตรวจ)
 9. นพ. องอาจ บวรสกุลวงศ์ (คลิกดูตารางออกตรวจ)

หมายเหตุ

 • กรุณาแสดงหมายเลขการสั่งซื้อทางออนไลน์ให้เจ้าหน้าที่ในวันเข้ารับบริการ
 • หมดเขตเข้ารับการตรวจสุขภาพภายใน 30 พฤศจิกายน 2564
 • รับบริการได้ที่ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 4 โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

 1. การตรวจเลือด เพื่อหาระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด ควรงดน้ำ อาหาร เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว ลูกอมหมากฝรั่งทุกชนิด อย่างน้อย 8 ชั่วโมง ยกเว้นน้ำเปล่า สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย
 2. การตรวจปัสสาวะ สำหรับสุภาพสตรี ไม่ควร เก็บปัสสาวะส่งตรวจขณะที่มีประจำเดือน ควรรอให้หมดประจำเดือนไปแล้ว 3 วัน
 3. การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตรวจภายใน ก่อนเข้ารับการตรวจ ไม่ควรสวนล้างช่องคลอด หรือใช้ยาเหน็บทางช่องคลอดภายใน 2 วัน
 4. การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตรวจภายใน หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 1 วัน

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ขอบพระคุณทุกท่านที่ไว้วางใจให้ BNH ดูแล