BNH Job Centre

Safety Officer เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
  •   อายุ  25  ปีขึ้นไป
  •   วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • มีประวัติผ่านการทำงานในหน่วยงานด้านการบริหารจัดการระบบการจัดการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  • หากมีใบ Certificate ผ่านอบรม OHSAS 18001การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ ผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Auditor IQA) OHSAS 18001การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน / ระบบคุณภาพและมาตรฐานต่าง ๆ
  • ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม / การวางแผนด้านความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย
  • ความรู้ในการบริหารจัดการอัคคีภัย / การบริหารจัดการสารเคมี /ขยะอันตราย
  • ทักษะการวางแผนและการจัดการ / การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง / การสื่อสาร สร้างความตระหนักในวัฒนธรรมความปลอดภัยให้บุคลากรภายในโรงพยาบาลทักษาการแก้ไขและบริหารจัดการสถานการณ์การภาวะฉุกเฉิน / ทักษะการสื่อสารและประสานงาน และนำเสนอ - รายงาน
  • มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส / จิตวิทยาในการสื่อสาร และภาวะผู้นำ / ทำงานได้ในสภาวะแรงกดดัน
  • รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง / ยอมรับและเรียนรู้ในข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น / มีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ตามสถานการณ์ / สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้

Apply This Job!