BNH Job Centre

Pharmacist เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
  • เพศชาย หญิง
  • อายุระหว่าง 25-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
  • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
  • ต้องการความก้าวหน้าและอนาคตที่มั่นคง
  • มีความกระตือรือร้น /ความคิดสร้างสรรค์ /มนุษยสัมพันธ์ดี /บุคลิกภาพดี /ทำงานเป็นทีมได้
  • หากมีใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรม "เทคนิคการผสมยาเคมีบำบัด" จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ความรับผิดชอบ
  • สามารถให้ความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการให้บริการผลิตภัณฑ์ยา
  • ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การให้บริการ และความครบครันของสินค้า ของแผนกผลิตภัณฑ์ยา
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

Apply This Job!