BNH Job Centre

Civil Engineer เจ้าหน้าที่วิศวกรโยธา

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพด้านการควบคุม ระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างอาคารสูงและความปลอดภัย อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่ และงานวิศวกรรมด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ความรู้ความสามารถในการใช้ Autocad
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • หากมีความรู้ภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

 • ออกแบบและคำนวณการเขียนแบบโครงสร้างอาคาร งานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรโยธา และงานวิศวกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ถอดแบบโครงสร้างงานก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่ ตลอดจนติดตามการปฎิบัติงานตามข้อกำหนดต่าง ๆ เช่น BOQ
 • กำกับ ควบคุม ดูแลต้นทุนโครงการ การปฎิบัติตามมาตรฐานงานที่กำหนดและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานและประสานประโยชน์ที่เกี่ยวข้องในงาน ระหว่างผู้รับเหมา หน่วยงานภายใน เพื่อดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ รวมถึงการร่วมให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะในงานก่อสร้างแก่ผู้บริหาร
 • การกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด พร้อมกับการจัดทำงานด้านเอกสาร การจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
 • กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฎิบัติงานของคู่สัญญาของบริษัท ในงานด้านวิศวกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

Apply This Job!