BNH Job Centre

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/จัดจ้าง

คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาบัญชี หรือการเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 3 ปีขึ้นไป โดยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบขั้นปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างดี
  • สามารถใช้การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และ Ms-Office เป็นอย่างดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  • หากมีความรู้ภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

  • การวางแผนงานจัดซื้อจัดจ้าง การสรรหาสินค้าและผู้รับจ้างที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรฐานทั่วไป
  • ดำเนินการด้านเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง เปรียบเทียบราคา การดำเนินงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และการรายงานผลปฏิบัติงานตามที่กำหนด
  • ตรวจสอบปริมาณและราคาสินค้าต่างๆ เช่น วัตถุดิบ อะหลั่ย วัสดุสิ้นเปลือง ตลอดจนการตรวจความถูกต้องของรายการสั่งซื้อสินค้า การจัดจ้าง การตรวจรับสินค้า และส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ความสมบูรณ์ ครบถ้วนและถูกต้อง
  • สรรหาผู้ขายและผู้รับเหมารายใหม่ เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพงาน ชื่อเสียง ราคา เงื่อนไข และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ประสานงานระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้ขาย ผู้ใช้งาน ผู้รับบริการ หน่วยงานเบิกจ่ายเงิน และหน่วยงานภายในอื่น เพื่อให้เกิดความราบรื่นในการดำเนินงาน

Apply This Job!