BNH Job Centre

Registered Nurse : ศูนย์ทันตกรรม(Dental Centre) จำนวน 1 อัตรา 

 คุณสมบัติ

  • เพศหญิง  สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 33 ปี
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งออกโดยสภาการพยาบาล
  • มีประสบการณ์ทำงานทางด้าน ทันตกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใจรักงานบริการ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ และสามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

Apply This Job!