BNH Job Centre

 • Register&MedicalRecord Officer เจ้าหน้าที่เวชระเบียน จำนวน 1 อัตรา [read more="Detail ▼" less="Detail ▲"]

  Qualifications :-

  • เพศชาย-หญิง, อายุ 21-30 ปี
  • วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้
  • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี, มีความกระตือรือร้น
  • มีความอดทน สามารถทำงานบนแรงกดดันได้ดี
  • สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

  Responsibilities :-

  •  ลงทะเบียนผู้ที่เข้ามาติดต่อ
  • อำนวยความสะดวกผู้เข้ามาติดต่อ

  [av_button label='Apply this Job' link='manually,https://www.bnhhospital.com/job-application/?jobID=1002' link_target='' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='ue836' font='entypo-fontello' color='theme-color' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff'][/read]
 • Infection Control Nurse พยาบาลวิชาชีพ ควบคุมการติดเชื้อ (IC Nurse) จำนวน 1 อัตรา [read more="Detail ▼" less="Detail ▲"]

  Education:

  Bachelor or Master ' s Degree in Nursing

  Experience:

  More than 3 years of nursing experience required. One year of experience in infection prevention preferred OR coursework  in infection prevention preferred.

  Degrees, Licensure, and/or Certification:

  Current or compact RN license. Certified in Infection Control (CIC) preferred.

  Knowledge, Skills, and Abilities:

  Must be able to safely lift up to 50 pounds.

  Must display a neat, clean, professional appearance.

  Must understand importance of and maintain confidentiality of patient information.

  Exhibit an attitude, which promotes harmony and goodwill among patients, caregivers, and co-workers.

  Must communicates clearly and effectively both verbally and in writing.

  Must communicate in a timely manner.

  Must be able to listens effectively to patient, caregivers, co-workers, and supervisor.

  Must participate in weekly and monthly on call schedule


  [av_button label='Apply this Job' link='manually,https://www.bnhhospital.com/job-application/?jobID=1013' link_target='' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='ue836' font='entypo-fontello' color='theme-color' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff'][/read]
 • Secretary : เลขานุการ สำนักผู้อำนวยการ จำนวน 1 อัตรา Urgent!!! [read more="Detail ▼" less="Detail ▲"]

  คุณสมบัติ

  • เพศหญิง อายุ 22 - 30 ปี
  • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.Office ได้ดี ( Ms.Word, Ms.Excel, Power Point
  • สามารถใช้อุปกรณ์ / เครื่องใช้สำนักงานได้คล่อง
  • บุคลิกดี,สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  ลักษณะงาน

  ·       ทำรายงานการประชุม , ติดตามและแจ้งการประชุมให้ทางผู้บังคับบัญชาทราบ

  ·       ติดตามงานที่ทางผู้บังคับบัญชามอบหมาย เช่น งานเอกสาร

  ·       ติดตามผู้ที่จะเข้าประชุม และนัดหมาย

  ·       จัดเตรียมเอกสารต่างๆให้ผู้บังคับบัญชา


  [av_button label='Apply this Job' link='manually,https://www.bnhhospital.com/job-application/?jobID=1017' link_target='' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='ue836' font='entypo-fontello' color='theme-color' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff'][/read]

 • Supervisor Nurse จำนวน 3 อัตรา [read more="Detail ▼" less="Detail ▲"]

  Job Duties 

   Coordinate the development of recommended goals and objectives for a variety of volunteer programs; develop, recommend and implement policies and procedures for volunteer programs in conjunction with program committees.

  Assist in recruitment of volunteers; maintain centralized information on individual programs and provide information as requested; develop and maintain database of all volunteer programs to include, but not limited to, hours worked, types of services provided and status of individual programs.

  Develop and implement standard orientation, training and recognition programs for volunteers in conjunction with program committees to include volunteer handbooks, video presentations and related training materials.

  Stay abreast of legal and regulatory requirements related to volunteer services; evaluate activities of individual programs and ensure potential liabilities resulting from volunteer activities are minimized. Provide supplemental administrative assistance to volunteer programs as re-quested to include, but not limited to, assistance in obtaining funds, identifying resources, start-up of new programs and promoting cohesiveness and effective communications between separate volunteer groups.

  Education:

  Work generally requires a Bachelor's degree in Nursing .

  Experience:

  Work requires a minimum of two years experience in patient service/health care or a related human services field (e.g. teaching, training, employee relations, public relations, counseling, or volunteer services).

  OR AN EQUIVALENT COMBINATION OF RELEVANT EDUCATION AND/OR EXPERIENCE


  [av_button label='Apply this Job' link='manually,https://www.bnhhospital.com/job-application/?jobID=1012' link_target='' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='ue836' font='entypo-fontello' color='theme-color' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff'][/read]
 • Pharmacist เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา [read more="Detail ▼" less="Detail ▲"]
  คุณสมบัติ
  • เพศชาย หญิง
  • อายุระหว่าง 25-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
  • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
  • ต้องการความก้าวหน้าและอนาคตที่มั่นคง
  • มีความกระตือรือร้น /ความคิดสร้างสรรค์ /มนุษยสัมพันธ์ดี /บุคลิกภาพดี /ทำงานเป็นทีมได้
  ความรับผิดชอบ
  • สามารถให้ความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการให้บริการผลิตภัณฑ์ยา
  • ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การให้บริการ และความครบครันของสินค้า ของแผนกผลิตภัณฑ์ยา
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

  [av_button label='Apply this Job' link='manually,https://www.bnhhospital.com/job-application/?jobID=1011' link_target='' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='ue836' font='entypo-fontello' color='theme-color' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff'][/read]
 • Radiology Technician (นักรังสีเทคนิค) จำนวน 3 อัตรา Urgent !!! [read more="Detail ▼" less="Detail ▲"]

   คุณสมบัติ Qualifications:

  • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางรังสีเทคนิค
  • ได้รับใบประกอบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สาขารังสีเทคนิค
  • มีประสบการณ์ด้านรังสีเทคนิค อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibility)

  • บริหารจัดการเตรียมความพร้อมของเครื่องมือ,อุปกรณ์ทางรังสี
  • ให้บริการด้านการตรวจเอกซเรย์ทั่วไปและตรวจพิเศษทางรังสี ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไป ตามมาตรฐานที่กำหนด
  • ให้บริการด้าน Imaging ในกลุ่มของเครื่องมือ Basic group ได้แก่ General X-ray, Ultrasound, Fluoroscope, และ Bone density ตามมาตรฐานที่กำหนด
  • ประสานงานกับแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การตรวจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  [av_button label='Apply this Job' link='manually,https://www.bnhhospital.com/job-application/?jobID=1010' link_target='' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='ue836' font='entypo-fontello' color='theme-color' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff'][/read]
 • Registered Nurse :ER จำนวน หลายอัตรา [read more="Detail ▼" less="Detail ▲"]

  คุณสมบัติ

  • เพศหญิง/ชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 33 ปี
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งออกโดยสภาการพยาบาล
  • มีประสบการณ์ทำงานทางด้าน ER  3-5 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใจรักงานบริการ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ และสามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

  [av_button label='Apply this Job' link='manually,https://www.bnhhospital.com/job-application/?jobID=1009' link_target='' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='ue836' font='entypo-fontello' color='theme-color' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff'][/read]
 • เจ้าหน้าที่การเงิน Financial Officer จำนวน 1 อัตรา Urgent !!! [read more="Detail ▼" less="Detail ▲"]
   คุณสมบัติ
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
  • เพศหญิง อายุไม่เกิน 25-35 ปี
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
  • มีใจรักงานบริการ ละเอียด รอบคอบ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

  ลักษณะงาน

  • จัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
  • ดูแลเงินทอน และนำส่งเงินรายได้ครบถ้วน ถูกต้อง
  • จัดเตรียมข้อมูลที่ผู้ป่วยต้องการเพ่ิมเติม
  • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น บริษัทประกัน

  [av_button label='Apply this Job' link='manually,https://www.bnhhospital.com/job-application/?jobID=1008' link_target='' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='ue836' font='entypo-fontello' color='theme-color' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff'][/read]
 • Admission Officer เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยใน จำนวน 1 อัตรา Urgent !!! [read more="Detail ▼" less="Detail ▲"]

   Qualifications :-

  • เพศชาย-หญิง, อายุ 21-30 ปี
  • วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้
  • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี, มีความกระตือรือร้น
  • มีความอดทน สามารถทำงานบนแรงกดดันได้ดี
  •  สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้

   Responsibilities :-

  •  ให้การต้อนรับบริการจัดการเรื่องห้องพักและให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย
  • สอบถามสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยในการเบิกค่ารักษาพยาบาล

  [av_button label='Apply this Job' link='manually,https://www.bnhhospital.com/job-application/?jobID=1007' link_target='' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='ue836' font='entypo-fontello' color='theme-color' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff'][/read]
 • Cath Lab Technician จำนวน 1 อัตรา [read more="Detail ▼" less="Detail ▲"]
  คุณสมบัติ
  •  เพศ ชาย-หญิง
  •  อายุ 25-35
  •  จบปริญญาตรี สาขา นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  เท่านั้น
  •   เคยผ่านงาน Cath Lab อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

  [av_button label='Apply this Job' link='manually,https://www.bnhhospital.com/job-application/?jobID=1004' link_target='' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='ue836' font='entypo-fontello' color='theme-color' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff'][/read]
 • Telephone Operator จำนวน 1 อัตรา [read more="Detail ▼" less="Detail ▲"]
  Job Responsibilities
  • รับสายโอนสายไปยังหน่วยงาน
  • ประสานงาน

   

  Qualifications
  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • เพศ หญิง
  • อายุ 25-40
  • มีใจรักบริการ
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสปการณ์
  • ทำงานเป็นกะได้ 8-12 ช.ม
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

   

  Benefits
  • Medical Treatment Fee (OPD&IPD)
  • Uniforms
  • Bonus
  • Accommodation for Nurses
  • Provident Fund
  • Social Security...

   


  [av_button label='Apply this Job' link='manually,https://www.bnhhospital.com/job-application/?jobID=1003' link_target='' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='ue836' font='entypo-fontello' color='theme-color' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff'][/read]
 • Registered Nurse : ICU จำนวน หลายอัตรา [read more="Detail ▼" less="Detail ▲"]

  คุณสมบัติ

  • เพศหญิง/ชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 33 ปี
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งออกโดยสภาการพยาบาล
  • มีประสบการณ์ทำงานทางด้าน ICU  3-5 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใจรักงานบริการ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ และสามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

  [av_button label='Apply this Job' link='manually,https://www.bnhhospital.com/job-application/?jobID=1027' link_target='' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='ue836' font='entypo-fontello' color='theme-color' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff'][/read]
 • Registered Nurse : แผนกผู้ป่วยใน ศัลยกรรม (Ward 6A) จำนวน 3 อัตรา [read more="Detail ▼" less="Detail ▲"]

  คุณสมบัติ

  • เพศหญิง  สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 33 ปี
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งออกโดยสภาการพยาบาล
  • มีประสบการณ์ทำงานทางด้าน ศัลยกรรม  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใจรักงานบริการ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ และสามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

  [av_button label='Apply this Job' link='manually,https://www.bnhhospital.com/job-application/?jobID=1029' link_target='' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='ue836' font='entypo-fontello' color='theme-color' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff'][/read]
 • Registered Nurse : แผนกผู้ป่วยใน อายุรกรรม (Ward 6B) จำนวน 2 อัตรา [read more="Detail ▼" less="Detail ▲"]

  คุณสมบัติ

  • เพศหญิง  สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 33 ปี
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งออกโดยสภาการพยาบาล
  • มีประสบการณ์ทำงานทางด้าน อายุรกรรม  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใจรักงานบริการ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ และสามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

  [av_button label='Apply this Job' link='manually,https://www.bnhhospital.com/job-application/?jobID=1030' link_target='' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='ue836' font='entypo-fontello' color='theme-color' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff'][/read]
 • Registered Nurse : แผนกผู้ป่วยใน สูติกรรม (Ward 5B) จำนวน 1 อัตรา [read more="Detail ▼" less="Detail ▲"]

  คุณสมบัติ

  • เพศหญิง  สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 33 ปี
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งออกโดยสภาการพยาบาล
  • มีประสบการณ์ทำงานทางด้าน สูติกรรม  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใจรักงานบริการ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ และสามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

  [av_button label='Apply this Job' link='manually,https://www.bnhhospital.com/job-application/?jobID=1031' link_target='' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='ue836' font='entypo-fontello' color='theme-color' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff'][/read]
 • Registered Nurse : แผนกผู้ป่วยนอก ตา (OPD EYE) จำนวน 1 อัตรา [read more="Detail ▼" less="Detail ▲"]

  คุณสมบัติ

  • เพศหญิง  สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 33 ปี
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งออกโดยสภาการพยาบาล
  • มีประสบการณ์ทำงานทางด้าน EYE จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใจรักงานบริการ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ และสามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

  [av_button label='Apply this Job' link='manually,https://www.bnhhospital.com/job-application/?jobID=1033' link_target='' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='ue836' font='entypo-fontello' color='theme-color' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff'][/read]
 • Registered Nurse : แผนกผู้ป่วยนอก เด็ก (OPD Ped) จำนวน 1 อัตรา [read more="Detail ▼" less="Detail ▲"]

  คุณสมบัติ

  • เพศหญิง  สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 33 ปี
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งออกโดยสภาการพยาบาล
  • มีประสบการณ์ทำงานทางด้าน Pediatrics  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใจรักงานบริการ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ และสามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

  [av_button label='Apply this Job' link='manually,https://www.bnhhospital.com/job-application/?jobID=1034' link_target='' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='ue836' font='entypo-fontello' color='theme-color' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff'][/read]
 • Registered Nurse : แผนกผู้ป่วยนอก กระดูกและข้อ (OPD Shoulder&Joint) จำนวน 2 อัตรา Urgent !!! [read more="Detail ▼" less="Detail ▲"]

  คุณสมบัติ

  • เพศหญิง  สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 33 ปี
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งออกโดยสภาการพยาบาล
  • มีประสบการณ์ทำงานทางด้าน Shoulder&Joint จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใจรักงานบริการ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ และสามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

  [av_button label='Apply this Job' link='manually,https://www.bnhhospital.com/job-application/?jobID=1035' link_target='' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='ue836' font='entypo-fontello' color='theme-color' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff'][/read]
 • IPD Butler Officer จำนวน 2 อัตรา Urgent !!! [read more="Detail ▼" less="Detail ▲"]

  คุณสมบัติ (Qualifications)

  • เพศชาย/หญิง
  • ปริญญาตรี สาขาการโรงแรม การท่องเที่ยว , สาขาศิลปศาสตร์ , สาขามนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (TOEIC 550+)
  • มีใจรักในด้านงานบริการ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีความอดทนสูงและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

  หน้าที่ความรับผิดชอบ(Responsibility)

  • ให้บริการต้อนรับและประสานรับเรื่องจาก VIP Team ในกรณีที่คนไข้ ต้องเข้ารับบริการ Admission
  • ประสานงานระหว่างพยาบาล และแผนก Admission เพื่อจัดเตรียมห้องและรอรับคนไข้
  • อธิบายและแนะนำการใช้ห้อง และสิทธิต่างๆที่คนไข้จะได้รับตลอดเวลาที่เข้าพักรักษา รวมทั้งการเรียกใช้บริการ F&B Associate
  • สร้างประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมแก่คนไข้
  • ประสานงานดูแลการบริการในส่วนของ Food and Beverage ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  [av_button label='Apply this Job' link='manually,https://www.bnhhospital.com/job-application/?jobID=1036' link_target='' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='ue836' font='entypo-fontello' color='theme-color' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff'][/read]
 • พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา [read more="Detail ▼" less="Detail ▲"]

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รู้เส้นทางในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดเป็นอย่างดี
  • ทำงานล่วงเวลาและวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
  • มีความรับผิดชอบและอดทนสูง

  [av_button label='Apply this Job' link='manually,https://www.bnhhospital.com/job-application/?jobID=1042' link_target='' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='ue836' font='entypo-fontello' color='theme-color' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff'][/read]
 • Registered Nurse : แผนกศูนย์รักษา ผู้มีบุตรยาก (BIFC) จำนวน 2 อัตรา Urgent !!! [read more="Detail ▼" less="Detail ▲"]

  คุณสมบัติ

  • เพศหญิง  สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 33 ปี
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งออกโดยสภาการพยาบาล
  • มีประสบการณ์ทำงานทางด้าน ผู้มีบุตรยาก  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใจรักงานบริการ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ และสามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

  [av_button label='Apply this Job' link='manually,https://www.bnhhospital.com/job-application/?jobID=1048' link_target='' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='ue836' font='entypo-fontello' color='theme-color' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff'][/read]
 • Nurse Informatics จำนวน 1 อัตรา Urgent!!! [read more="Detail ▼" less="Detail ▲"]

  คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการพยาบาลศาสตร์ หรือสูงกว่า
  • มีความสนใจด้าน IT เพื่อมาพัฒนางานระบบ Electronic Medical Record ของโรงพยาบาล
  • ไม่จำกัดอายุงาน
  • หากมีความชอบด้าน IT หรือมีประสบการณ์ด้าน IT จะพิจารณาเป็นพิเศษค่ะ

  [av_button label='Apply this Job' link='manually,https://www.bnhhospital.com/job-application/?jobID=1049' link_target='' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='ue836' font='entypo-fontello' color='theme-color' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff'][/read]
 • Practical Nurse OPD/IPD ผู้ช่วยพยาบาล จำนวนหลายอัตรา Urgent !!! [read more="Detail ▼" less="Detail ▲"]

  คุณสมบัติ

  • เพศหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30  ปี
  • จบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (Practical Nurse)
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ (เวรเช้า บ่าย ดึก)
  • ขยัน อดทน มีใจรักงานบริการ
  • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม

  [av_button label='Apply this Job' link='manually,https://www.bnhhospital.com/job-application/?jobID=1050' link_target='' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='ue836' font='entypo-fontello' color='theme-color' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff'][/read]
 • Programmer Analysis 1 Position Urgent!!! [read more="Detail ▼" less="Detail ▲"]

  Role and Responsibilities

  System Development

  1. รวบรวมความต้องการด้านระบบสารสนเทศจากหน่วยงานต่างๆ
  2. ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ และค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น พร้อมระยะเวลาที่ต้องใช้ในการดำเนินการ
  3. ออกแบบฐานข้อมูล ออกแบบกระบวนการทำงาน ออกแบบหน้าจอ และออกแบบรายงานของระบบสารสนเทศ (Software)
  4. เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบสารสนเทศ (Software)
  5. ทดสอบความถูกต้องของชุดคำสั่ง/ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ/ทดสอบการใช้งานในทางปฏิบัติ
  6. จัดทำรายงานคู่มือการพัฒนาระบบสารสนเทศ/คู่มือการใช้งานระบบ

  ทั้งนี้ ต้องควบคุมกำกับดูแลให้การพัฒนาระบบงานเป็นไปตามแผนกำหนดการที่ได้วิเคราะห์ออกแบบไว้ในเบื้องต้น

  System Support

  1. จัดการสิทธิการใช้งานให้กับผู้ใช้ระบบ
  2. ติดตั้งโปรแกรมให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ
  3. รับแจ้งปัญหาการใช้งาน หรือการขอความช่วยเหลือในด้านการใช้งานระบบสารสนเทศ หรือบริการข้อมูลสารสนเทศ
  4. ดำเนินการด้วยวิธีการต่างๆ ตามการร้องขอของผู้รับบริการ
  5. ให้คำปรึกษา ให้ข้อคิดเห็น ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจง และให้รายละเอียด เกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวกับงานด้านระบบสารสนเทศ
  6. ประสานงานกับผู้ใช้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน

  Qualifications and Education Requirements

  • Bachelor degree in computer science/related major or Upper
  • Experience at least 2 Year in development field
  • Good Communication both Thai and English
  • Positive Thinking and Solution solving focus

  Preferred Skills

  • Office document tools (MS-Office)
  • Web application Language (HTML, CSS, JavaScript, PHP, ASP.NET, NodeJS)
  • Window application Language (C#.Net, VB.Net, Etc.)
  • Mobile Application Language (Support Android/IOS)

  Interested applicants are invited to write in with full resume, stating present and expected salaries, and enclosing a recent photograph to the address below:

  BNH Medical Centre Co,Ltd. 9/1, Convent Road, Silom Bangkok 10500, Thailand

  E-mail: bnhrecruit@bnh.co.th       Tel: 02-0220799

  Please see the company information as  :  https://www.bnhhospital.com/


  [av_button label='Apply this Job' link='manually,https://www.bnhhospital.com/job-application/?jobID=1056' link_target='' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='ue836' font='entypo-fontello' color='theme-color' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff'][/read]
 • Register&Financial Officer @ All Season 1 position Urgent !! [read more="Detail ▼" less="Detail ▲"]

  Qualifications :-

  • เพศหญิง, อายุ 21-30 ปี
  • วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้
  • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี, มีความกระตือรือร้น
  • มีความอดทน สามารถทำงานบนแรงกดดันได้ดี
  •  สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้
  • หากมีความรู้เรื่องประกันจะพิจรณาเป็นพิเศษ

   Responsibilities :-

  • รับลงทะเบียนผู้ป่วย
  •  ให้การต้อนรับบริการและให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย
  • สอบถามสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยในการเบิกค่ารักษาพยาบาล
  • รับชำระค่าบริการ

  [av_button label='Apply this Job' link='manually,https://www.bnhhospital.com/job-application/?jobID=1057' link_target='' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='ue836' font='entypo-fontello' color='theme-color' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff'][/read]
 • Registered Nurse : OPD&IPD VIP (Ward 8) จำนวน 2 อัตรา Urgent !!! [read more="Detail ▼" less="Detail ▲"]

  คุณสมบัติ

  • เพศหญิง  สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 33 ปี
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งออกโดยสภาการพยาบาล
  • มีประสบการณ์ทำงานทางด้าน ศัลยกรรม/อายุรกรรม  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใจรักงานบริการ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ และสามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

  [av_button label='Apply this Job' link='manually,https://www.bnhhospital.com/job-application/?jobID=1058' link_target='' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='ue836' font='entypo-fontello' color='theme-color' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff'][/read]
 • Registered Nurse : ศูนย์สุขภาพสตรี (Women’s Health Centre) จำนวน 1 อัตรา [read more="Detail ▼" less="Detail ▲"]

   คุณสมบัติ

  • เพศหญิง  สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 33 ปี
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งออกโดยสภาการพยาบาล
  • มีประสบการณ์ทำงานทางด้าน ศูนย์สุขภาพสตรี  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใจรักงานบริการ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ และสามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

  [av_button label='Apply this Job' link='manually,https://www.bnhhospital.com/job-application/?jobID=1059' link_target='' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='ue836' font='entypo-fontello' color='theme-color' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff'][/read]
 • Registered Nurse :Gynecology Centre จำนวน 1 อัตรา  [read more="Detail ▼" less="Detail ▲"]

   คุณสมบัติ

  • เพศหญิง  สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 33 ปี
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งออกโดยสภาการพยาบาล
  • มีประสบการณ์ทำงานทางด้าน Gynecology Centre จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใจรักงานบริการ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ และสามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

  [av_button label='Apply this Job' link='manually,https://www.bnhhospital.com/job-application/?jobID=1060' link_target='' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='ue836' font='entypo-fontello' color='theme-color' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff'][/read]
 • Registered Nurse : ศูนย์ทันตกรรม(Dental Centre) จำนวน 1 อัตรา  [read more="Detail ▼" less="Detail ▲"]

   คุณสมบัติ

  • เพศหญิง  สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 33 ปี
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งออกโดยสภาการพยาบาล
  • มีประสบการณ์ทำงานทางด้าน ทันตกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใจรักงานบริการ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ และสามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

  [av_button label='Apply this Job' link='manually,https://www.bnhhospital.com/job-application/?jobID=1061' link_target='' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='ue836' font='entypo-fontello' color='theme-color' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff'][/read]
 • Registered Nurse : แผนกผู้ป่วยนอก อายุรกรรม (Ward 6B) จำนวน 2 อัตรา  [read more="Detail ▼" less="Detail ▲"]

  คุณสมบัติ

  • เพศหญิง  สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 33 ปี
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งออกโดยสภาการพยาบาล
  • มีประสบการณ์ทำงานทางด้าน อายุรกรรม  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใจรักงานบริการ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ และสามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

  [av_button label='Apply this Job' link='manually,https://www.bnhhospital.com/job-application/?jobID=1062' link_target='' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='ue836' font='entypo-fontello' color='theme-color' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff'][/read]
 • Registered Nurse : @ All Season Clinic 1 Position Urgent !!! [read more="Detail ▼" less="Detail ▲"]

  คุณสมบัติ

  • เพศหญิง  สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 33 ปี
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งออกโดยสภาการพยาบาล
  • มีประสบการณ์ทำงานทางด้าน อายุรกรรม/ศัลยกรรม  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใจรักงานบริการ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ และสามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

  [av_button label='Apply this Job' link='manually,https://www.bnhhospital.com/job-application/?jobID=1063' link_target='' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='ue836' font='entypo-fontello' color='theme-color' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff'][/read]
 • Nutritionist/Dietician นักโภชนาการ จำนวน 3 อัตรา [read more="Detail ▼" less="Detail ▲"]

  คุณสมบัติ Qualifications:

  • เพศหญิง อายุ 25-33 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร (Nutrition and Dietetics)
  • สอบผ่านการรับรองเป็นนักกำหนดอาหารวิชาชีพ  (กอ.ช)
  • มีประสบการณ์ด้าน (Nutrition and Dietetics) อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้
  • มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
  • มีใจรักในงานบริการ ขยัน อดทนสูง สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

  [av_button label='Apply this Job' link='manually,https://www.bnhhospital.com/job-application/?jobID=1064' link_target='' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='ue836' font='entypo-fontello' color='theme-color' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff'][/read]
 • เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย Orderly จำนวน 1 อัตรา Urgent!!! [read more="Detail ▼" less="Detail ▲"]

  คุณสมบัติ

  • เพศชายอายุ 25 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า
  • มีใจรักงานบริการ
  • ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น
  • ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  [av_button label='Apply this Job' link='manually,https://www.bnhhospital.com/job-application/?jobID=1065' link_target='' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='ue836' font='entypo-fontello' color='theme-color' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff'][/read]
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/จัดจ้าง [read more="Detail ▼" less="Detail ▲"]

  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาบัญชี หรือการเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 3 ปีขึ้นไป โดยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบขั้นปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างดี
  • สามารถใช้การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และ Ms-Office เป็นอย่างดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  • หากมีความรู้ภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  รายละเอียดงาน

  • การวางแผนงานจัดซื้อจัดจ้าง การสรรหาสินค้าและผู้รับจ้างที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรฐานทั่วไป
  • ดำเนินการด้านเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง เปรียบเทียบราคา การดำเนินงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และการรายงานผลปฏิบัติงานตามที่กำหนด
  • ตรวจสอบปริมาณและราคาสินค้าต่างๆ เช่น วัตถุดิบ อะหลั่ย วัสดุสิ้นเปลือง ตลอดจนการตรวจความถูกต้องของรายการสั่งซื้อสินค้า การจัดจ้าง การตรวจรับสินค้า และส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ความสมบูรณ์ ครบถ้วนและถูกต้อง
  • สรรหาผู้ขายและผู้รับเหมารายใหม่ เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพงาน ชื่อเสียง ราคา เงื่อนไข และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ประสานงานระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้ขาย ผู้ใช้งาน ผู้รับบริการ หน่วยงานเบิกจ่ายเงิน และหน่วยงานภายในอื่น เพื่อให้เกิดความราบรื่นในการดำเนินงาน

  [av_button label='Apply this Job' link='manually,https://www.bnhhospital.com/job-application/?jobID=1066' link_target='' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='ue836' font='entypo-fontello' color='theme-color' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff'][/read]
 • Civil Engineer เจ้าหน้าที่วิศวกรโยธา [read more="Detail ▼" less="Detail ▲"]

  คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
  • มีใบประกอบวิชาชีพด้านการควบคุม ระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างอาคารสูงและความปลอดภัย อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • มีความสามารถในการออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่ และงานวิศวกรรมด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ความรู้ความสามารถในการใช้ Autocad
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  • หากมีความรู้ภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  รายละเอียดงาน

  • ออกแบบและคำนวณการเขียนแบบโครงสร้างอาคาร งานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรโยธา และงานวิศวกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ถอดแบบโครงสร้างงานก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่ ตลอดจนติดตามการปฎิบัติงานตามข้อกำหนดต่าง ๆ เช่น BOQ
  • กำกับ ควบคุม ดูแลต้นทุนโครงการ การปฎิบัติตามมาตรฐานงานที่กำหนดและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • ประสานงานและประสานประโยชน์ที่เกี่ยวข้องในงาน ระหว่างผู้รับเหมา หน่วยงานภายใน เพื่อดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ รวมถึงการร่วมให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะในงานก่อสร้างแก่ผู้บริหาร
  • การกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด พร้อมกับการจัดทำงานด้านเอกสาร การจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
  • กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฎิบัติงานของคู่สัญญาของบริษัท ในงานด้านวิศวกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  [av_button label='Apply this Job' link='manually,https://www.bnhhospital.com/job-application/?jobID=1067' link_target='' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='ue836' font='entypo-fontello' color='theme-color' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff'][/read]