IPD_cashier

IPD_cashier

ท่านพึงพอใจ เจ้าหน้าในการแนะนำตัว และแจ้งยอดค่ารักษาพยาบาลหรือไม่Are you satisfied with the staffs advice and payment for medical medical expenses.
เจ้าหน้าที่มีการแนะนำตัว และแจ้งยอดค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด ยอดที่ประกันคุ้มครอง และส่วนเกินที่ต้องชำระทางโทรศัพท์ก่อนไปติดต่อที่ห้องหรือไม่