GI

GI

ท่านมีความพึงพอใจการบริการต้อนรับของเจ้าหน้าที่เมื่อมาติดต่อ Counter OPDหรือไม่ Are you satisfied with counter OPD welcome service
คุณพึงพอใจกับการบริการครั้งนี้หรือไม่