ER

ER

ท่านมีความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูลและการแจ้งระยะเวลารอคอยหรือไม่ Are you satisfied with the satffs' information and the waiting time?
ท่านพึงพอใจเจ้าห้าที่ในการอธิบายข้อมูลขณะทำCPRหรือไมAre you satisfied with the staffsr's explanation of the CPR?