ENT Department

ENT Department

ท่านมีความพึงพอใจการบริการต้อนรับของเจ้าหน้าที่เมื่อมาติดต่อ Counter OPDหรือไม่ Are you satisfied with counter OPD welcome service
ท่านพึงพอใจต่อการให้คำแนะขั้นตอนการตรวจร่างกายก่อนผ่าตัดหรือไม่