Cashier_OPD

Cashier_OPD

เจ้าหน้าที่การเงินมีการทวนสอบชื่อ นามสกุล และแจ้งยอดค่ารักษาพยาบาลท่านหรือไม่
เจ้าหน้าที่การเงินมีการทวนสอบประกันที่ท่านใช้หรือไม่