BIC

BIC

ท่านมีความพึงพอใจการบริการต้อนรับของเจ้าหน้าที่เมื่อมาติดต่อ Counter OPDหรือไม่ Are you satisfied with counter OPD welcome service
พยาบาลได้อธิบายขั้นตอนการเจาะเลือด​ ประเภทของเลือดที่ส่งตรวจ​ และมีทักษะในการเจาะเลือดแบบมืออาชีพ The nurse explained the procedure for taking blood. Type of blood being tested and good​ drawing blood skills
พยาบาลได้อธิบายชื่อยาประเภทยา​ ขั้นตอนการฉีดยาผลข้างเคียงและทักษะการฉีดยาอย่างมืออาชีพ(Nurses have explained the drug name, drug type, injection procedure, side effects and good injection skills.)