Admission

Admission

ท่านมีความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ในการแจ้งประเมินราคาค่ารักษาพยาบาล และประเมินราคาผ่าตัด หรือไมAre you satisfied with the staffs' astimate of the cost of medical treatment, and the cost of surgery?
ท่านมีความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูลการเบิกประกัน /การแจ้ง Deposit หรือไมAre you satisfied with the satffs' information on the insurance claim/ the deposit?