โรคต้อหิน GLAUCOMA

 

มารู้จักกับโรคต้อหิน

โรคต้อหินคือภาวะที่ขั้วประสาทตาถูกทำลาย โดยมีปัจจัยเสี่ยงมาจากความดันลูกตา นับเป็นสาเหตุสำคัญที่อาจทำให้สูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรได้

 

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง

สาเหตุหลักเกิดจากความผิดปกติของการไหลเวียนของน้ำหล่อเลี้ยงลูกตา ทำให้ความดันตาสูงขึ้นและเกิดการทำลายประสาทตา ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ รวมถึงเชื้อชาติ ชาวแอฟริกันอเมริกันจะพบต้อหินสูงกว่าคนผิวขาว ส่วนคนเอเชียจะเสี่ยงต่อการเกิดต้อหินมุมปิด

  • อายุมากกว่า 40 ปี
  • มีประวัติครอบครัวเป็นต้อหิน
  • ตรวจพบความดันตาสูง
  • เคยมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับดวงตา
  • การใช้ยาสเตียรอยด์
  • ปัจจัยอื่นๆ อาทิ สายตายาวหรือสั้นมาก กระจกตาบาง โรคเบาหวาน ไมเกรน

 

อาการ

ผู้ป่วยส่วนมากไม่มีอาการแสดงในระยะแรก หากไม่ได้รับการรักษาจะส่งผลให้สูญเสียการมองเห็นอย่างช้าๆ โดยเริ่มจากการมองเห็นค่อย ๆ แคบลงจากด้านข้างและนำไปสู่การตาบอดในที่สุด แต่หากเกิดอาการตามัว ตาแดง ปวดศีรษะ ปวดตารุนแรง ควรรีบมาพบแพทย์ เพราะอาจจะเกิดต้อหินเฉียบพลันได้

 

การวินิจฉัยต้อหิน 

การตรวจตาด้วย slit-lamp microscopy
การตรวจวัดความดันภายในลูกตา
การตรวจลักษณะมุมตา
การตรวจลักษณะของขั้วประสาทตา
การตรวจลานสายตา

 

การรักษา

หากตรวจพบเร็วสามารถรักษาได้ แต่โรคต้อหินจะทำลายเส้นประสาทตาอย่างถาวร การรักษาจึงเป็นการประคับประคองเพื่อให้ประสาทตาไม่ถูกทำลายมากขึ้นและเพื่อคงการมองเห็นที่มีอยู่ให้นานที่สุด ทั้งนี้การรักษาจะขึ้นกับชนิดและระยะของโรค ตั้งแต่การใช้ยา การทำเลเซอร์ และการผ่าตัด