“สุขภาพดี 3 เด้ง สมอง หัวใจ ปอด”

รู้ได้ก่อน เพื่อป้องกันความเสี่ยง

  • โรคหลอดเลือดสมอง
  • โรคหัวใจ
  • โรคมะเร็งปอด

An early-detection for Stroke, Heart disease and Lung cancer

  • Low-dose CT Scan for Lung cancer
  • Cardiac CT for Calcium Scoring
  • Carotid Doppler Ultrasound