ข้อแนะนำด้านสุขภาพก่อนไปนิวซีแลนด์ (Vaccines Guide for New Zealand)

Vaccines Guide for New Zealand

46

 

ภูมิอากาศประเทศนิวซีแลนด์

ฤดูกาลในนิวซีแลนด์จะตรงข้ามกับทวีปยุโรป  โดยจะมีฤดูร้อนระหว่างเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์  และฤดูหนาวจากมิถุนายนถึงสิงหาคม  ทางตอนเหนือของประเทศอาจมีอากาศร้อนมากได้ในฤดูร้อน  แต่ทางตอนใต้อาจมีอากาศหนาวจัดได้ในฤดูหนาว

New_Zealand

ข้อแนะนำ เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์

 • ไวรัสตับอักเสบ บี (Hepatitis B) เป็นโรคติดต่อผ่านทางการสัมผัสเลือด สารคัดหลั่งหรือทางเพศสัมพันธ์ แนะนำสำหรับผู้ที่ไปทำงานด้านสาธารณสุข (แพทย์, พยาบาล หรือคู่สมรสใหม่) ผู้ที่อาศัยอยู่เป็นเวลานานในกลุ่มชุมชน คนพื้นเมือง
 • โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ตามอุบัติการองค์การอนามัยโลก พบว่าไม่มีสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศนิวซีแลนด์
 • โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningococcal meningitis) แนะนำสำหรับเด็ก 2 – 18 ปี และนักเรียนมหาวิทยาลัย (ผู้ที่อาศัยในหอพัก)
 • ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)  มีระบาดในช่วงเดือนเมษายนถึงกันยายน  แนะนำการฉีดวัคซีนสำหรับนักท่องเที่ยวที่อายุมากกว่า 50 ปี, เด็กอายุ 6 – 59 เดือน  และผู้ที่มีโอกาสใกล้ชิดกับเด็ก 0 – 59 เดือน, นักท่องเที่ยวที่มีโรคเจ็บป่วยเรื้อรังทุกคนทุกวัย, หญิงที่มีโอกาสจะตั้งครรภ์ในช่วงเวลาของของระบาดของโรค

วัคซีนอื่นๆสำหรับผู้ใหญ่ทั่วๆไป

 • โรคคอตีบ/บาดทะยัก (Tetanus/Dipheria) สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนนี้มาก่อนเป็นเวลา 10 ปี ควรได้รับ (Td, Tdap หรือ Boostrix) อย่างน้อย 1 เข็ม เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
 • หัด (Measles)  แนะนำฉีด 1 เข็มกระตุ้นในรูป MMR สำหรับผู้ที่ไม่มีประวัติการกระตุ้นภูมิหลังจากการฉีดวัคซีนตอนเด็ก (ช่วงขวบปีแรก)
 • ปอดอักเสบนิวโมคอคคัส (Pneumococcal)  สำหรับผู้ใหญ่อายุมากกว่า 65 ปี  หรือผู้ที่มีโรคเจ็บป่วยเรื้อรัง
 • โปลิโอ (Polio)  ไม่มีความจำเป็นสำหรับประเทศนิวซีแลนด์
 • อีสุกอีใส (Varicella)  แนะนำสำหรับทุกคนยกเว้นผู้ที่มีประวัติฉีดวัคซีนนี้แล้ว, ผู้ที่เคยเป็นอีสุกอีใสแล้วหรือมีผลทางห้องปฏิบัติการยืนยันว่ามีภูมิ

 

ภาวะอื่นๆที่ควรทราบ

 • มาเลเรีย (Malaria)  ไม่พบอุบัติการณ์ในนิวซีแลนด์
 • โรคท้องเสียในนักท่องเที่ยว (Traveler’s  Diarrhea)  มีความเสี่ยงน้อยในทุกพื้นที่  ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ / ฤดูร้อนพบว่ามีการระบาดของโรคท้องเสียจาก  Cryptospiridium  อุบัติการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี  1996  การสัมผัสใกล้ชิดกับลูกวัวและลูกแกะอาจเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อท้า
 • สัตว์พิษ  พิษจากงูกัด  ตามโรงพยาบาลใหญ่ๆจะมีวัคซีน antivenum ไว้ในโรงพยาบาล

 

นัดหมายแพทย์และสอบถาม:

สอบถามรายละเอียดหรือ นัดหมายแพทย์ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

โทร. 0-2686-2700     E-mail : info@www.bnhhospital.com