กิจกรรมบำบัดเพื่อพัฒนาการลูกรัก

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด รพ.บีเอ็นเอช ได้จัด “หน่วยงานกิจกรรมบำบัดสำหรับเด็ก” โดยนักกิจกรรมบำบัด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อให้บริการทดสอบพัฒนาการสำหรับเด็กตลอดจนให้คำแนะนำและการจัดกิจกรรมบำบัดเพื่อช่วยฝึกพัฒนาทักษะ และความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กให้มีความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและมีพัฒนาการที่ดีทั้งสำหรับเด็กที่มีพัฒนาการปกติและเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการช้า

pt2

กิจกรรมบำบัดคืออะไร ?

กิจกรรมบำบัดในเด็กมีส่วนช่วยในการทำให้ความสามารถในการทำงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ที่มีจุดมุ่งหมายมีความสัมพันธ์กับช่วงอายุ เช่นพฤติกรรมการเล่นกับเด็กๆ คนอื่นหรือการที่เด็กสามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่อายุมากกว่าและบุคคลอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มกับเด็กได้ รวมถึงการที่เด็กสามารถตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นการรับความรู้สึกต่างๆเช่น สี, รูปภาพ, รูปทรงต่างๆ, เสียงเพลง เป็นต้น โดยมีความสัมพันธ์กับด้านอารมณ์และความรู้สึกด้วย

 

กลุ่มเด็กที่สามารถรับบริการทางกิจกรรมบำบัดเด็กได้แก่

เด็กปกติ
ที่ผู้ปกครองต้องการความรู้และการแนะนำเรื่องพัฒนาการการจัดการเล่นให้เหมาะสมกับพัฒนาการและส่งเสริมพัฒนาการ อาจเป็นเด็กในคลินิกเด็กดี เด็กในโรงเรียนทั่วไปหรือเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็ก

เด็กที่มีความพิการทางร่างกาย เช่น
พิการแต่กำเนิด กระดูกหัก เป็นโรคระบบประสาทและกล้ามเนื้ออัมพาตชนิดต่างๆ

เด็กที่มีความพิการซ้ำซ้อน ได้แก่
เด็กที่มีความพิการทั้งทางร่างกายและการทำหน้าที่ของสมอง เช่น เด็กสมองพิการและสติปัญญาบกพร่อง เด็กพิการทางตาและสติปัญญาบกพร่อง

เด็กที่มีการรับรู้และเรียนรู้ช้า เช่น
เด็กที่มีสติปัญญาบกพร่อง เด็กที่มีความพกพร่องด้าน การเรียน

เด็กที่มีปัญหาด้านอารมณ์ สังคม และพฤติกรรม
เช่น เด็กออทิสติก, จิตเภท, เด็กที่ซนผิดปกติ, เด็กสมาธิสั้น

การประเมินและการบำบัดรักษาทางกิจกรรมบำบัดเด็ก

พัฒนาการในด้านการควบคุมกล้ามเนื้อเล็ก
หมายถึง ความสามารถในการใช้มือจับสิ่งของ, การมอง, ความสัมพันธ์ของตาและมือในการทำกิจกรรม รวมถึงทักษะในการใช้มือขีดเขียนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนต่อไป

พัฒนาการในด้านการเรียนรู้และการรับรู้
คือ ให้เด็กสามารถรู้จักการแก้ไขปัญหาและเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งของ เวลาและสถานที่ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้

พัฒนาการทางด้านภาษาและการติดต่อสื่อสาร
คือ ความสามารถในการได้ยิน และเข้าใจในภาษา ให้เด็กสามารถทำตามคำบอกและสามารถแสดงอากัปกิริยา ท่าทาง สีหน้า ในการสื่อสารโดยไม่ใช้ภาษาพูดได้อย่างเหมาะสมรวมถึงการพัฒนารูปแบบการดูด การกลืน การเคี้ยว และการเคลื่อนไหวของลิ้นตั้งแต่เด็กแรกเกิดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการพูดต่อ ไป

พัฒนาการในด้านการปรับตัวและสังคม
คือ การส่งเสริมพฤติกรรมการเล่นที่เหมาะสม และการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเด็กให้เด็กสามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อน รุ่นเดียวกันจนถึงผู้ใหญ่โดยให้เด็กรู้จักควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้เหมาะสม กับสถานการณ์และกิจกรรมนั้นๆ

ความสามารถในการดูแลตนเองด้านกิจวัตรประจำวัน
คือ ให้เด็กมีทักษะในการช่วยเหลือดูแลตนเองในด้านการแต่งตัว การทานอาหาร การเข้าห้องน้ำ การเคลื่อนย้ายตัวเอง เพื่อให้เหมาะสมต่อพฤติกรรมทางสังคมได้

 

นัดหมายแพทย์และสอบถาม:

สอบถามรายละเอียดหรือ นัดหมายแพทย์ แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

โทร. 0-2686-2700     E-mail : info@www.bnhhospital.com