โรงพยาบาลบีเอ็นเอช BNH Hospital
 • Home
 • Medical Services
 • Find Doctor
  จากชื่อ
  จากสาขาที่เชี่ยวชาญ
  ชื่อเริ่มต้นด้วย นามสกุลเริ่มต้นด้วย ด้วยตัวอักษร, คำใดๆ ในชื่อ
  ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง:
  ภาษา:
  วันที่ออกตรวจ:
  วันจันทร์
  วันอังคาร
  วันพุธ
  วันพฤหัสบดี
  วันศุกร์
  วันเสาร์
  วันอาทิตย์
 • Services & Facilities
 • News & Events
 • About BNH
 • Contact Us
 • Jobs Centre

Zovirax 5% Cream 5 Gm
 

Active ingredient: 
Acyclovir sodium
Dosage Form: 
Topical cream
Therapeutic category: 
Antiviral Agent, Topical
 
 

 


What is the medicine prescribed for? 

 
Adult Formulation:

Use: Labeled Indications

Treatment of herpes labialis (cold sores), mucocutaneous HSV in immunocompromised patients

Use: Dental

Treatment of initial and prophylaxis of recurrent mucosal and cutaneous herpes simplex (HSV-1 and HSV-2) infections in immunocompromised patients
 

Medicines are sometimes prescribed for purposes other than those listed above. Use only for the condition for which it was prescribed. Do not give this medicine to other people even if they have the same symptoms you have, as it may not be right for them.

Back to top

How to take medication? 

 

The suitable dosage for each patient should be prescribed by a doctor.

Method of Administration:

Administration: Topical

Not for use in the eye. Apply using a finger cot or rubber glove to avoid transmission to other parts of the body or to other persons.


Dietary Consideration:

Not provided information.

 
Adult Dosage:

Genital HSV: Adults (immunocompromised): Ointment: Initial episode: 1/2” ribbon of ointment for a 4” square surface area every 3 hours (6 times/day) for 7 days

Herpes labialis (cold sores): Children ≥12 years and Adults: Cream: Apply 5 times/day for 4 days

Mucocutaneous HSV: Ointment: Adults (non-life-threatening, immunocompromised): 1/2” ribbon of ointment for a 4” square surface area every 3 hours (6 times/day) for 7 days

Dental Usual Dosing

Herpes labialis (cold sores): Children ≥12 years and Adults: Topical: Cream: Apply 5 times/day for 4 days

Mucocutaneous HSV: Adults: Nonlife-threatening, immunocompromised: Topical: Ointment: 1/2” ribbon of ointment for a 4” square surface area every 3 hours (6 times/day) for 7 days


Children Dosage:

Dosage
Topical:

Herpes labialis (cold sores): Children ≥12 years and Adults: Cream: Apply 5 times/day for 4 days

Dental Usual Dosing

Herpes labialis (cold sores): Children ≥12 years and Adults: Topical: Cream: Apply 5 times/day for 4 days

Mucocutaneous HSV: Adults: Nonlife-threatening, immunocompromised: Topical: Ointment: 1/2” ribbon of ointment for a 4” square surface area every 3 hours (6 times/day) for 7 days

How does it work? 

Amoxicillin:

Acyclovir is converted to acyclovir monophosphate by virus-specific thymidine kinase then further converted to acyclovir triphosphate by other cellular enzymes. Acyclovir triphosphate inhibits DNA synthesis and viral replication by competing with deoxyguanosine triphosphate for viral DNA polymerase and being incorporated into viral DNA. 

 

Contraindications

 

Hypersensitivity to acyclovir, valacyclovir, or any component of the formulation

 
 
This medicine should not be used if you are allergic to any of its ingredients. Please inform your doctor or pharmacist if you have previously experienced such an allergy.
 
If you feel you have experienced an allergic reaction, stop using this medicine and inform your doctor or pharmacist immediately.
 
 

Important safety information

Warnings/Precautions

Disease-related concerns:

• Genital herpes: Appropriate use: Physical contact should be avoided when lesions are present; transmission may also occur in the absence of symptoms. Treatment should begin with the first signs or symptoms.

• Herpes labialis: Appropriate use: For external use only to the lips and face; do not apply to eye or inside the mouth or nose. Treatment should begin with the first signs or symptoms.

Special populations:

• Immunocompromised patients: Use with caution in immunocompromised patients.


 Back to top

 

If you miss a dose

 
Take it as soon as you remember. If it is almost time for your next dose, skip the one you missed and go back to your regular schedule. Do not take 2 doses at the same time.
 
 

Pregnancy and breastfeeding

 
Certain medicines should not be used during pregnancy or breastfeeding. However, other medicines may be safely used in pregnancy or breastfeeding providing the benefits to the mother outweigh the risks to the unborn baby. Always inform your doctor if you are pregnant or planning a pregnancy, before using any medicine.
 
Pregnancy considerations
 

Pregnancy Category B

Teratogenic effects were not observed in animal studies. When administered orally, acyclovir crosses the placenta. Refer to the Acyclovir, Systemic monograph for details. The amount of acyclovir available systemically following topical application of the cream or ointment is significantly less in comparison to oral doses.

 
Breastfeeding considerations
 

Enters breast milk/use with caution

When administered orally, acyclovir enters breast milk. Refer to the Acyclovir, Systemic monograph for details. The amount of acyclovir available systemically following topical application of the cream or ointment is significantly less in comparison to oral doses. Nursing mothers with herpetic lesions near or on the breast should avoid breast-feeding.

 

Possible side effects

 
Medicines and their possible side effects can affect individual people in different ways. The following are some of the side effects that are known to be associated with this medicine. Just because a side effect is stated here, it does not mean that all people using this medicine will experience that or any side effect.
 
Side effects may include:
 
Very common (≥10%) 

>10%: Dermatologic: Mild pain, burning, or stinging (ointment 30%)

 

 
Common (1%-10%) 

1% to 10%: Dermatologic: Pruritus (ointment 4%), itching

Serious ADR (<1%) 

Not established

The side effects listed above may not include all of the side effects reported by the medicine's manufacturer.
 
For more information about any other possible risks associated with this medicine, please read the information provided with the medicine or consult your doctor or pharmacist.
 
Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: skin rash or hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.
 
 

Interaction with other medication 

 
It is important to tell your doctor or pharmacist what medicines you are already taking, including those bought without a prescription and herbal medicines, before you start treatment with this medicine. Similarly, check with your doctor or pharmacist before taking any new medicines while having treatment with this one, to ensure that the combination is safe. 
 
 

Storage

 
Store below 40 °C (104 °F), preferably between 15 and 30 °C (59 and 86 °F), unless otherwise specified by manufacturer. Protect from light.
 

This information is a merely a general guideline and is not a substitute for a consultation with your doctor. If you have questions about the medicine you are taking or would like more information, check with your doctor, pharmacist, or other health care provider.
 

สงวนลิขสิทธิ์ ©2012 โรงพยาบาล บีเอ็นเอช (วางใจให้เป็นผู้ดูแลสุขภาพ ทุกช่วงเวลาแห่งชีวิต)
9/1 ถนนคอนแวนต์ สีลม กรุงเทพฯ 10500, ประเทศไทย
คอลเซ็นเตอร์: +66-2686-2700 แฟกซ์ : +66-2632-0578-79 อีเมล์:
1183